Terrafamen palkka- ja palkkioselvitys

Terrafame Oy:n (”Terrafame” tai ”yhtiö”) noudattaa palkitsemisessaan valtion omistajapolitiikkaa koskevan, 13.5.2016 annetun periaatepäätöksen ohjeita ja periaatteita.

Terrafame Oy:n johto koostuu hallituksesta ja johtoryhmästä.

Terrafame Oy:n varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain yhtiön hallituksen jäsenten palkkioista. Hallitus päättää johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta. Terrafame ei käyttänyt ulkopuolisia neuvonantajia palkitsemisen valmistelussa vuonna 2017.    

Hallituksen palkkiot ja muut edut

Hallituksen ja sen valiokuntien jäsenten palkkiot maksetaan rahakorvauksina. Hallituksen jäsenillä ei ole osakepalkitsemisjärjestelmiä eikä osakeperusteisia palkitsemisjärjestelmiä. He eivät kuulu myöskään yhtiön muiden palkitsemis- tai eläkejärjestelmien piiriin.

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on ollut 14.8.2015 lähtien 72 000 euroa ja kokouspalkkio 600 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenen palkkio on ollut samasta päivästä alkaen 36 000 euroa vuodessa ja kokouspalkkio 600 euroa.

Vuonna 2017 yhtiö ei ole maksanut  vuosi- tai kokouspalkkioita tai kulukorvauksia niille hallituksen jäsenille, jotka ovat riippuvaisia Yhtiön osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsenille maksettiin vuonna 2017 kuukausipalkkioita ja kokouspalkkioita yhteensä 165 000 euroa. Palkkiot maksettiin seuraavasti:

 

Jäsen Osallistuminen hallituksen kokouksiin Kuukausipalkkiot 2017, euroa Kokouspalkkiot 2017, euroa Palkkiot vuonna 2017 yhteensä, euroa
Lauri Ratia 12/12 72 000 7 200 79 200
Esa Lager 11/12 36 000 6 600 42 600
Tuomo Mäkelä 12/12 36 000 7 200 43 200
Matti Hietanen 11/11 0 0 0
Emmanuel Henry 11/11 0 0 0
Jesus Fernandez 10/11 0 0 0
Yhteensä   144 000 21 000 165 000

Neuvonantopalkkiot lähipiirille

Terrafame Oy:n emoyhtiö Terrafame Group Oy on hankkinut tilikauden 2017 alussa neuvonantopalveluja Terrafame Oy:n hallituksen puheenjohtajan Lauri Ratian lähipiirin omistamalta yhtiöltä. Ostetut Lauri Ratian neuvonantopalvelut ovat liittyneet erityisesti Terrafamea koskeneisiin omistus- ja rahoitusjärjestelyihin.

Vuoden 2017 aikana Lauri Ratian lähipiirin omistamalle yhtiölle maksettiin konsultointisopimuksen perusteella palkkioita 50 000 euroa. Asiantuntijapalvelut on hinnoiteltu käyvällä arvolla. Muilta hallituksen jäsenten tai heidän lähipiirinsä omistamilta yhtiöiltä ei ostettu konsulttipalveluita vuonna 2017.

Toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkat, palkkiot ja muut etuudet

Toimitusjohtajan toimisuhdetta koskevat tiedot

Joni Lukkaroinen toimi Terrafame Oy:n toimitusjohtajana vuonna 2017.  Toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta ja eläkkeen määräytymisperuste on TyEL:n mukainen. Toimitusjohtajalla ei ole lisäeläkejärjestelyä.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Työnantajan irtisanoessa sopimuksen maksetaan kuuden kuukauden palkkaa vastaava korvaus irtisanomisajan palkan lisäksi. Muita toimisuhteen päättymisen perusteella maksettavia korvauksia ei ole.

Toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkitseminen

Toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkat perustuivat vuonna 2017 maksettuihin kiinteisiin kuukausipalkkoihin. Johtoryhmän jäsenillä ei ollut vuonna matkapuhelin- ja internetpalveluetujen lisäksi muita luontaisetuja tai maksuperusteista tai muuta vastaavaa lisäeläkejärjestelmää.

Vuonna 2017 Terrafame Oy:n johtoryhmälle maksettiin palkkoja ja palkkioita yhteensä 1 537 152 euroa. Tästä toimitusjohtajalle maksettiin 341 045 euroa.

Terrafamella oli vuonna 2017 käytössä  johtoryhmälle ja tietyille avainhenkilöille suunnattu tulospalkitsemisjärjestelmä. Palkitsemisjärjestelmästä, sen periaatteista ja tulospalkitsemisen mittareista päättää Terrafame Oy:n hallitus, joka myös seuraa palkitsemisen perusteena olevien tavoitteiden toteutumista. Palkitsemisjärjestelmässä mittareina toimivat Terrafamen toiminnan tuotannolliseen ja taloudelliseen kehitykseen ja turvallisuuteen liittyvät tavoitteet. Lisäksi kullekin tulospalkitsemisen piirissä olevalle henkilölle on asetettu henkilökohtainen tavoite. Tavoitteet palkitsemisjärjestelmään on valittu siten, että niiden saavuttaminen tukee olennaisella tavalla yhtiön pitkän aikavälin kehittymistä ja menestymistä.

Toimitusjohtajan tulospalkkion enimmäismäärä on 40 prosenttia vuosipalkasta vastaava summa. Johtoryhmän jäsenten tulospalkkion enimmäismäärä on kolmen kuukauden palkkaa vastaava summa. Muiden tulospalkitsemisen piiriin kuuluvien henkilöiden osalta enimmäismäärä on kahden kuukauden palkkaa vastaava summa.

Keväällä 2018 johtoryhmälle maksettiin vuoden 2017 suorituksiin liittyviä tulospalkkioita yhteensä 134 985 euroa, joka on 9,3 prosenttia vuoden 2017 palkoista. Tästä toimitusjohtajan osuus oli 42 165 euroa, joka on 13,6 prosenttia toimitusjohtajalle maksetusta palkasta.

Tulospalkkauksen lisäksi Terrafamessa ei ole johtoryhmälle tai muille avainhenkilöille suunnattuja muita taloudellisia kannustinjärjestelmiä.

Muun henkilöstön palkitseminen

Henkilökunnalle maksettiin vuonna 2017 palkkoja ja palkkioita 30,5 miljoonaa euroa. Maksetut palkat noudattivat eri henkilöryhmien työehtosopimusten mukaisia palkka- ja työehtoja.

Koko henkilökunta on kuulunut marraskuusta 2015 lähtien turvallisuusbonuspalkkion piiriin. Turvallisuusbonuspalkkiota maksetaan, jos seuraavissa toimintoryhmissä ei ole tapahtunut poissaoloon johtaneita työtapaturmia: 1) kaivos ja materiaalienkäsittely, 2) bioliuotus ja metallitehdas ja 3) kunnossapito ja konttori. Vuonna 2017 turvallisuuspalkkioita maksettiin 732 533 euroa.

Heinäkuussa 2017 otettiin käyttöön koko henkilöstöä koskeva tuotantopalkkiojärjestelmä. Palkkio maksetaan kuukausittain malmin tuotannon ja nikkelin tuotannon tuotantotavoitteiden täyttyessä. Vuonna 2017 tuotantopalkkioita maksettiin 86 850 euroa.

x