Tuotanto ja kalusto suurimpia investointikohteita

Vuoden aikana investoitiin bioliuotukseen, metallitehtaan toimintaan sekä kaivos- ja malminpurkukalustoon. Myös uuden väestönsuojan rakentaminen saatiin hyvälle alulle. Kaikkiaan investoinnit olivat vuoden aikana 92,1 miljoonaa euroa.

Terrafamella on huomattavaa erikoisosaamista metallien bioliuotuksesta, jota tehdään kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa primääriliuotusalueella malmia liuotetaan noin puolitoista vuotta. Sen jälkeen bioliuotuskasa puretaan, ja malmi siirretään toisen vaiheen liuotukseen sekundääriliuotusalueelle. Keväällä 2017 sekundääriliuotusalueella viimeisteltiin lohkon 3 pohjarakenteet ja vuoden loppuun mennessä lohkon 4 rakenteet saatiin lähes valmiiksi. Lisäksi lohkoille rakennettiin yhteinen prosessiliuoksen pumppaamo. Näiden investointien ansiosta sekundääriliuotusalue kaksinkertaistui aiempaan verrattuna.

Kaivostoiminnassa syntyy aina malmin louhinnan yhteydessä myös sivukiveä. Terrafamella se on voitu pitkään hyödyntää tuotantoalueiden rakennusmateriaalina. Loppuvuodesta sivukiveä alettiin siirtää ympäristöluvan mukaisesti erilliselle sivukivialueen lohko 1:lle, jonka pohjarakenteet oli saatu valmiiksi. Myös vesienkäsittelysakan varastointiin käytettävään uudempaan kipsisakka-altaaseen tehtiin lisäinvestointi tilavuuden kasvattamiseksi.

Kaikkiaan näihin maanrakennustöihin investoitiin vuoden aikana noin 38 miljoonaa euroa.

Rikkivedyn kolmas tuotantolinja lähes valmiiksi

Metallien erottamiseen prosessiliuoksesta Terrafamella hyödynnetään rikkivetyä. Yhtiön tehdasalueella on alun perin ollut käytössä kaksi vuosina 2008–2009 rakennettua rikkivetylaitosta. Kolmannen laitoksen ja siihen liittyvän linjaston suunnittelutyöt aloitettiin syksyllä 2016 ja rakennustöihin päästiin alkukesästä 2017.

Uusi rikkivetylaitos tukee metallitehtaan tuotantokapasiteetin nostoa ja tuo samalla lisää käyttövarmuutta metallien tuotantoon. Vuosikapasiteetiltaan aiempien laitosten kokoinen kolmas laitos on määrä ottaa käyttöön alkukesästä 2018.

Kertomusvuonna uuden rikkivetylinjan rakennustöihin investoitiin vajaat yhdeksän miljoonaa euroa.

Uutta kalustoa kaivokselle ja malminpurkuun

Kaivos- ja malminpurkukalustoon investoitiin vuoden aikana vajaat 10 miljoonaa euroa. Näin saatiin louhokselle lastaukseen toinen kauhakuormaaja sekä kiviautot 11 ja 12, joilla materiaalia ajetaan louhoksesta. Primääriliuotusalueella otettiin käyttöön yksi uusi jyrsin, jota hyödynnetään malmin purkuun. Primääriliuotuksesta purettu malmi siirretään kuljettimella sekundääriliuotusalueelle toisen vaiheen bioliuotukseen.  

Metallitehtaalla kehitettiin kuparin ja sinkin tuotantoa

Kesällä Terrafamella aloitettiin tehdasmittakaavan koetoiminta kuparin tuotteistamiseksi, ja kuparioksidin ensimmäiset asiakastoimitukset tehtiin loppuvuodesta. Kuparin saostamiseen metallitehtaalla käytetään rikkidioksidia. Rikkidioksidin syöttölaitteistoon investoitiin vajaat miljoona euroa.

Myös sinkin suodatuskapasiteettia kosteuden poistamiseksi nostettiin investoimalla vajaa miljoona euroa kolmanteen painesuodattimeen.

Uuden väestönsuojan rakennustyöt käyntiin

Syksyllä pääportin kupeessa aloitettiin uuden väestönsuojan rakennustyöt. Loppuvuoden aikana saatiin valmiiksi perustukset ja aloitettiin rungon rakentaminen. Uusi rakennus tarjoaa valmistuttuaan väestönsuojan lisäksi tiloja koulutukseen sekä sosiaalitiloiksi. Vuoden 2017 aikana rakennukseen investoitiin noin 0,8 miljoonaa euroa.

Terrafame rakensi myös talousvesijohtoa paikallisen vesiosuuskunnan vesijohtoverkosta teollisuusalueelleen. Investointina tämä oli noin 0,3 miljoonaa euroa. Vesijohtoverkon talousvesi saatiin käyttöön tammikuussa 2018.

Vuoden 2017 investoinnit olivat 92,1 miljoonaa euroa.

x