Malmista enemmän irti

Terrafame jatkoi toimintansa kehittämistä aiemmin tunnistetuilla strategisilla aihealueilla. Osassa näistä tärkeimmät tavoitteet saavutettiin jo vuoden 2017 aikana. Uudeksi aihealueeksi nostettiin päätuotteen, nikkeli-koboltin, jalostus.

Strategiset aihealueet

Liuotussaanto

Terrafamen tavoitteena on parantaa liuotussaantoa eli primääri- ja sekundääribioliuotuksesta talteen saatavaa metallimäärää.

Vuonna 2017 kehitettiin bioliuotukseen menevän malmin laatua, saannon tasaisuutta sekä bioliuotuksen teknistä toimivuutta. Bioliuotuskapasiteettia nostettiin ottamalla koko primääriliuotusalue tehokkaaseen tuotantokäyttöön sekä laajentamalla sekundääriliuotusta.

Metallien tuotantotehokkuus

Metallien tuotantotehokkuudessa Terrafamen tavoitteena on ottaa talteen prosessiliuokseen liuenneet metallit mahdollisimman tarkasti ja kustannustehokkaasti.

Vuonna 2017 parannettiin metallitehtaan saantoa ja tehtiin nikkelin ja sinkin tuotantoennätykset. Tuotantomäärien nousun ja kemikaalitehokkuuden parantamisen myötä metallitehtaan ja koko yhtiön kustannustehokkuus parani huomattavasti. Loppuvuodesta tehtiin myös ensimmäiset kuparitoimitukset ja valmistauduttiin tutkimaan uraanin ja harvinaisten maametallien talteenottoa laboratoriomittakaavassa.

Jalostus

Terrafamen tavoitteena on nostaa päätuotteen, nikkeli-kobolttisulfidin, jalostusastetta. Näin tuotteen arvo kasvaa entisestään.

Vuonna 2017 selvitettiin kahta jalostusvaihtoehtoa: ruostumattoman teräksen valmistuksessa käytettävän metallisen nikkelin tuotantoa sekä sähköajoneuvojen akuissa hyödynnettävien kemikaalien tuotantoa. Loppuvuodesta alkaen keskityttiin akkukemikaalitehtaan selvitys- ja suunnittelutyöhön.

Käynnissäpito

Käynnissäpidolla tarkoitetaan Terrafamessa tuotantolinjojen käytön ja kunnossapidon saumatonta yhteistyötä, jolla parannetaan tuotantolinjojen käytettävyyttä. Tämä luo perustan toiminnan kustannustehokkuudelle.

Vuonna 2017 käynnissäpitotöiden suunnittelua ja kenttäkierroksia tiivistettiin edelleen. Louhinnan, malminkäsittelyn ja kasanpurun koneiden ja linjastojen käytettävyydessä päästiin tavoitellulle tasolle. Koneita ja laitteita käyttävien henkilöiden osaamista vahvistettiin niin, että he pystyvät osallistumaan kunnossapitotöihin sekä tunnistamaan ennakkohuoltotarpeet entistä paremmin. Näin saatiin painopistettä siirrettyä yhä enemmän korjaamisesta huoltamiseen, mikä tuo säästöjä ja tehokkuutta toimintaan.

Malminkäsittely

Malminkäsittelyssä louhittu malmi murskataan ja rakeistetaan bioliuotukseen sopivaksi. Korkeiden laatukriteereiden mukaisesti hoidettu malminkäsittely varmistaa osaltaan hyvän bioliuotussaannon.

Vuonna 2017 malmin louhintaa ja -käsittelyä jatkettiin jo aiemmin saavutetulla täyden kapasiteetin louhintatasolla. Toiminnan kustannustehokkuutta nostettiin edelleen ja malmin tasalaatuisuutta ja rakeistamisen laatua optimoitiin.

Malminkäsittelyssä on päästy strategisten tavoitteiden mukaiselle tasolle, ja toiminnan kehittämistä jatketaan päivittäisen työn pohjalta.

Hankinnat

Tarveaineiden, materiaalien ja palveluiden hankinnoissa korostuvat tuotannon häiriöttömyys ja kustannustehokkuus. Lisäksi kumppaneiden sitouttaminen pitkäaikaiseen yhteistyöhön tuo etuja toiminnan kehittämiseen molemmin puolin.

Vuonna 2017 Terrafame vakiinnutti toimintaansa myös hankinnoissa. Vuoden aikana solmittiin useita uusia, laajoja kumppanuussopimuksia. Sisäistä toimintamallia muutettiin niin, että hankinnat suunnitellaan nyt kaupallisten ja teknisten asiantuntijoiden yhteistyönä. Hankinnoissa laajennettiin myös sähköisten työkalujen käyttöä, mikä tehostaa toimintaa.

Hankinnoissa on reilun kahden vuoden aikana saavutettu alun perin asetetut isot kehitystavoitteet, ja työtä voidaan jatkaa osana normaalia toimintaa.


Terrafamen strategiset aihealueet.

x