Metallien tuotannossa jälleen ennätysten vuosi

Vuonna 2017 Terrafamella tehtiin useita kaivosalueen historian kuukausi- ja kvartaaliennätyksiä sekä vuosiennätykset nikkelin ja sinkin tuotannossa. Kaikkiaan nikkeliä tuotettiin 20 864 tonnia ja sinkkiä 47 205 tonnia. Loppuvuodesta tehtiin myös ensimmäiset kuparitoimitukset.

Kaivostoiminnan eli malmin louhinnan ja käsittelyn määrät pysyivät vuonna 2017 jo edellisvuoden puolivälissä saavutetulla tavoitetasolla. Nikkeliä louhittiin ja kasattiin primääriliuotukseen 46 200 tonnia ja sinkkiä 91 827 tonnia. Vuodenvaihteessa 2017–2018 louhoksen eteläpää saatiin tyhjennettyä vedestä, mikä tarjoaa jatkossa paremmat mahdollisuudet louhia tasalaatuista malmia ja parantaa kustannustehokkuutta entisestään.

Kaivoskalusto vastaa vuoden aikana tehtyjen hankintojen jälkeen aiempaa paremmin louhintamääriä. Louheen lastaamisessa otettiin käyttöön raskas kauhakuormaaja neljänneksi lastauskoneeksi sekä kuljetuksissa aiempien kymmenen kiviauton lisäksi kiviautot 11 ja 12. Sivukiven kuljetusmatkat lyhenivät olennaisesti, kun sivukiveä alettiin vuoden lopulla läjittää erilliselle, lähempänä louhosta olevalle alueelle. Tämä alentaa kaivosalueen sisäisiä kuljetuskustannuksia.

Malminkäsittelyyn saatiin lisää kustannustehokkuutta kehittämällä murskattavan malmin sekaan joutuneiden metallikappaleiden magneettista poistoa. Malmin agglomerointia eli rakeistamista parannettiin entistä tarkemmalla laadunvalvonnalla. Myös tämä luo pohjaa bioliuotuksen onnistumiselle.

Malminpurussa primääriliuotusalueella otettiin käyttöön neljäs jyrsin toiminnan tehostamiseksi. Myös malmin siirrossa primäärialueelta sekundäärialueelle hyödynnettävän kuljetusjärjestelmän käyttöastetta nostettiin huomattavasti uusilla teknisillä ratkaisuilla.  

Bioliuotuskapasiteetti kasvoi – metallitehtaan kustannustehokkuus parani

Primääriliuotusalue tuli täysimääräisesti tuotantokäyttöön toukokuussa, kun se saatiin kasattua kokonaan uudella malmilla. Sekundääriliuotusalueella malmin kasaamisessa edettiin keväällä lohkolle 3. Vuoden aikana kehitettiin myös primääriliuotuksen ilmastusta, jolla on merkittävä vaikutus mikrobien toimintaan ja mineraalien hapettumiseen ja sitä kautta bioliuotuksen saantoon. Kokonaisuutena metallien liukeneminen bioliuotuskasoilla jatkui odotusten mukaisesti.

Vuoden aikana Terrafamen kustannustehokkuus parani merkittävästi etenkin metallitehtaan tuotannon kasvun myötä. Metallitehtaalla jatkettiin edellisenä vuonna aloitettua kahden tuotantolinjan käyttöä. Prosessiliuoksen syöttöä bioliuotuksesta tehtaalle kehitettiin siten, että metalleja voidaan ottaa talteen entistä tehokkaammin. Tehtaalla otettiin myös käyttöön kolmas sinkin painesuodin, joka mahdollistaa sinkin tuotantokapasiteetin kasvattamisen entisestään jatkossa. Lisäksi asennettiin rikkidioksidin syöttölaitteisto kuparin talteenottoa varten, ja ensimmäiset kuparin asiakastoimitukset tehtiin loppuvuodesta.

Kaikkiaan Terrafame tuotti vuoden aikana nikkeliä ennätykselliset 20 864 tonnia ja sinkkiä 47 205 tonnia. Vuosituotantoennätysten lisäksi tehtiin useita kvartaali- ja kuukausituotantoennätyksiä. Tehdasalueella rakennettiin myös kolmatta rikkivedyn tuotantolinjaa, joka valmistuttuaan tukee metallitehtaan tuotannon kasvattamista ja prosessin käyttövarmuutta.

Suunnitelmissa akkukemikaalien tuotanto

Terrafamen päätuote on nikkeli-kobolttisulfidi, jonka jalostusmahdollisuudet ovat olleet yhtiössä tarkasteltavina toiminnan alusta lähtien. Vuoden mittaan tehtiin kahden kehitysvaihtoehdon teknis-taloudellista selvitystyötä, johon myös tuotanto-organisaatio antoi oman panoksensa. Ruostumattoman teräksen raaka-aineeksi soveltuvan metallisen nikkelin tuotannon lisäksi selvitettiin sähköajoneuvojen akuissa käytettävien nikkeli- ja kobolttisulfaattien tuotantomahdollisuuksia.

Päätuotteissa nikkelissä ja sinkissä tehtiin vuosituotantoennätykset.

x