Toimitusjohtajan katsaus

Terrafame jatkoi ylösajoa ja toiminnan vakiinnuttamista

Terrafamen vuosi 2017 oli odotuksien mukainen. Jatkoimme toiminnan ylösajoa ja vakiinnuttamista. Nikkelin tuotannossa ylitimme edellisvuoden tuotannon jo vuoden puoliväliin mennessä, ja vuodessa liikevaihtomme yli kaksinkertaistui.

Myös malminlouhintamme jatkui tavoitetasolla. Louhimme, murskasimme ja agglomeroimme vuoden mittaan 17,5 miljoonaa tonnia malmia bioliuotuksen raaka-aineeksi.

Aloittaessamme toiminnan syksyllä 2015 oli bioliuotus hiipunut primääri- ja sekundääriliuotusalueilla. Toukokuussa 2017 saimme koko primäärialueen kasattua uudella malmilla ja sekundäärialueella etenimme vuoden mittaan lohkolle 3. Tämä työ tehostaa metallien liuotussaantoa.

Metallitehtaaltamme valmistui myytäväksi yli kaksinkertaiset määrät nikkeliä ja sinkkiä edellisvuoteen verrattuna. Samalla teimme koko kaivoksen vuosituotantoennätykset päätuotteissamme: nikkelissä 20 864 tonnia ja sinkissä 47 205 tonnia. Loppuvuodesta teimme myös ensimmäiset kuparin asiakastoimitukset.

Metallien kysyntä jatkui vahvana

Päätuotteidemme nikkelin ja sinkin kysyntä maailmanmarkkinoilla jatkui vuonna 2017 hyvällä tasolla. Samaan aikaan Lontoon ja Shanghain metallipörssien yhteenlasketut varastomäärät pienenivät, mikä tuki osaltaan hintojen myönteistä kehitystä.

Nikkelin maailmanmarkkinahinnan kehitys oli hidasta ensimmäisellä vuosipuoliskolla, mutta hinta nousi selvästi toisella puoliskolla. Vuoden viimeisellä neljänneksellä keskihinta oli 11 583 Yhdysvaltain dollaria tonnilta, mikä oli 7,2 prosenttia korkeampi kuin edellisvuoden viimeisellä neljänneksellä (Q4 2016: 10 810). Yhdysvaltain dollarin heikkenemisestä johtuen nikkelin euromääräinen hinta vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä oli lähes edellisvuoden tasolla (Q4 2017: 9 838 ja Q4 2016: 10 019).

Sinkin maailmanmarkkinahinnassa nähtiin pientä laskua kolmannella kvartaalilla, mutta muuten hinta kehittyi nousujohtoisesti. Vuoden viimeisellä neljänneksellä keskihinta oli 3 235 Yhdysvaltain dollari tonnilta, mikä oli peräti 28,5 % korkeampi kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla (Q4 2016: 2 517). Sinkin euromääräinen hinta vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä oli 17,8 % korkeampi kuin edellisvuoden viimeisellä neljänneksellä (Q4 2017: 2 748 ja Q4 2016: 2 333).

Yksityistä rahoitusta ylösajoon ja jalostukseen

Vuoden aikana Terrafame hankki yksityistä rahoitusta sekä tuotannon ylösajon loppuun saattamiseen että jalostustoimintaan. Ylösajon ohella olemme arvioineet nikkeli-koboltin kahta jalostusvaihtoehtoa: ruostumattoman teräksen valmistukseen soveltuvan metallisen nikkelin tuotantoa sekä sähköajoneuvojen akuissa hyödynnettävien kemikaalien tuotantoa.

Helmikuussa julkistimme 250 miljoonan euron arvoisen rahoitusjärjestelyn ylösajon loppuun viemiseksi ja marraskuussa kerroimme 200 miljoonan dollarin rahoituskokonaisuuden yhteydessä suunnittelevamme sähköajoneuvojen akkujen valmistuksessa käytettävien nikkeli- ja kobolttikemikaalien tuotantoa.

Työturvallisuudessa uusia edistysaskelia

Olen erityisen iloinen siitä, että olemme reilussa kahdessa vuodessa saaneet aikaiseksi selvän kulttuurimuutoksen työturvallisuudessa. Vuoden lopussa tapaturmataajuutemme eli poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti oli 3,5, mikä on selvästi parempi kuin tavoitteemme 5,0 ja edellisen vuoden tapaturmataajuus 8,4. Saavutimme myös uuden ennätyksen – 131 yhtäjaksoista päivää – ilman poissaoloon johtanutta tapaturmaa.

Tapaturmien välttämisen ohella olemme panostaneet työhygieniaan erinomaisin tuloksin. Kiinnitämme jatkuvasti huomiota suojainten käyttöön ja hyödynnämme säännöllisesti tarkkaan analytiikkaan perustuvaa biomonitorointia metallialtistumisen seurantaan. Henkilöstömme biomonitorointitulokset ovat olleet erittäin hyviä.

Vesitilanne vakaalla pohjalla

Vuoden 2016 lopussa olimme saaneet pudotettua alueellemme varastoidun vesimäärän jo hyvin lähelle tavoitetasoa. Heti alkuvuodesta saimme ympäristöluvan uudelle keskusvedenpuhdistamollemme ja otimme laitoksen tuotantokäyttöön. Hyvän vesitilanteemme ansiosta keskeytimme talvella 2017 veden purkamisen alueeltamme noin seitsemän viikon ajaksi. Kevään sulamisvedet tai syksyn sateet eivät aiheuttaneet eritystoimenpiteitä.

Sulfaatin 16 300 tonnin vuosipurkukiintiöstä meillä jäi käyttämättä noin kolmannes, ja kokonaissulfaattikuormituksemme pieneni vastaavasti vuoteen 2016 verrattuna.

Koko vuoden käyttökate positiivinen

Talouslukujen valossa Terrafamen vuoden voi sanoa sujuneen hyvin. Jatkoimme kannattavuuden kehittämistä määrätietoisesti.

Liikevaihtomme yli kaksinkertaistui 220,0 miljoonaan euroon. Positiiviseksi noussut käyttökatteemme, 13,6 miljoonaan euroa, kertoo siitä, että etenemme suunnitellusti kohti kannattavaa liiketoimintaa. Samalla liiketappiomme kutistui -6,2 miljoonaan euroon. Teimme myös merkittäviä investointeja 92,1 miljoonaa eurolla mm. bioliuotusalueen laajennukseen, kolmanteen rikkivedyn tuotantolinjaan, kaivoskalustoon sekä toiminnan ylläpitoon. Näiden lukujen ja saavutusten pohjalta meidän on hyvä ponnistella eteenpäin vuonna 2018.

Haluan kiittää lämpimästi asiakkaitamme, liikekumppaneitamme ja omistajiamme sekä henkilöstöämme, joka on sinnikkäästi jatkanut toiminnan kehittämistä. Arvostan suuresti myös sitä palautetta, jota lähinaapurimme ja muut lähiseudun sidosryhmät ovat antaneet toiminnastamme. Kiitokset vielä niille lukuisille vierailijaryhmille, jotka ovat matkanneet Sotkamon Tuhkakylälle tutustumaan toimintaamme ja keskustelemaan kasvotusten yhtiömme edustajien kanssa.

 


Joni Lukkaroinen
toimitusjohtaja
Terrafame Oy

x