Terrafame Oy:n rahoituslaskelma

(1 000 euroa)

Liiketoiminnan rahavirta:
1.1.–31.12.2017

 
1.1.–31.12.2016

 
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja tai veroja -9 601 -124 912

Oikaisut:
   
Suunnitelmanmukaiset poistot 19 841 13 982
Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot -2 338 0
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua -2 666 -10 456
Rahoitustuotot ja -kulut 3 539 122
Muut oikaisut 2 588 -82
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 11 362 -121 347

Käyttöpääoman muutos:
   
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-)/vähennys (+) -8 452 -16 439
Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/vähennys (+) -92 387 -52 967
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (-)/vähennys (+) 12 064 14 068
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -77 412 -176 685

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista
-4 579 -142
Saadut korot liiketoiminnasta 1 040 20
Liiketoiminnan rahavirta (A) -80 951 -176 807

Investointien rahavirta:
   
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -92 147 -74 249
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 18 230
Investointien rahavirta (B) -92 129 -74 019

Rahoituksen rahavirta:
   
Maksullinen osakeanti 144 606 281 800
Pitkäaikaisten lainojen nostot 100 000 0
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -957 -2 247
Rahoituksen rahavirta (C) 243 650 279 553

Valuuttakurssimuutosten vaikutus ulkomaanrahan
määräisiin rahavaroihin


-8 881


0

Rahavarojen muutos (A + B + C) lisäys (+)/
vähennys (-)


70 569


28 728

Rahavarat tilikauden alussa
44 704 15 976
Rahavarat tilikauden lopussa 106 392 44 704
x