Terrafame Oy:n tase

VASTAAVAA
(1 000 euroa)


Pysyvät vastaavat

Liitetieto

 

31.12.2017

 

31.12.2016

 
Aineettomat hyödykkeet 2.1 1 674 1 593
Aineelliset hyödykkeet 2.2 294 028 221 269
Pysyvät vastaavat yhteensä   295 702 222 862

Vaihtuvat vastaavat
     
Vaihto-omaisuus 2.3 168 622 76 235
Pitkäaikaiset saamiset      
   Laskennalliset verosaamiset 2.4 1 125 0
Lyhytaikaiset saamiset      
   Saamiset saman konsernin
   muilta yrityksiltä
2.5 32 0
   Myyntisaamiset   24 660 15 765
   Muut saamiset   2 931 8 345
   Siirtosaamiset 2.6 19 046 2 746
Rahat ja pankkisaamiset   106 392 44 704
Vaihtuvat vastaavat yhteensä   618 511 370 656

Vastaavaa yhteensä
 
618 511

370 656


VASTATTAVAA
(1 000 euroa)


Oma pääomaLiitetieto

2.7

1.1.–31.12.2017

 

1.1.–31.12.2016

 
Osakepääoma   2 000 2 000
Muut rahastot      
   Sijoitetun vapaan pääoman
   rahasto
  524 406 379 800
   Käyvän arvon rahasto 2.8 -4 501 0
Edellisen tilikausien voitto/tappio   -216 660 -91 748
Tilikauden voitto/tappio   -9 601 -124 912
Oma pääoma yhteensä   295 643 165 140

Pakolliset varaukset

2.9

159 412

162 078

Pitkäaikainen vieras pääoma

 
   
Lainat rahoituslaitoksilta 2.10 201 0
Lainat rahoituslaitoksilta 2.11 88 781 0
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä   88 982 0

Lyhytaikainen vieras pääoma
     
Velat saman konsernin yrityksille 2.12 128 89
Lainat rahoituslaitoksilta 2.13 130 1 288
Ostovelat   43 789 32 682
Muut velat   1 103 1 026
Siirtovelat 2.14 29 324 8 355
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä   74 474 43 439

Vieras pääoma yhteensä
 
163 456

43 439

Vastattavaa yhteensä
 
618 511

370 656
x