Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Terrafame Oy:n kotipaikka on Sotkamo. Yhtiö kuuluu Terrafame Group -konserniin, jonka emoyhtiö on Terrafame Group Oy, Helsinki. Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa Terrafame Group Oy:n konttorista ja se on myös nähtävillä Yhtiön verkkosivuilla: www.terrafame.fi.

Laatimisperusta

Yhtiö on laatinut tilinpäätöksen Suomen kirjanpitolainsäädännön ja normistojen (FAS) mukaisesti. Tilinpäätöstiedot ilmoitetaan taulukoissa sekä niihin liittyvissä teksteissä tuhansina euroina ja toimintakertomuksessa miljoonina euroina yhden desimaalin tarkkuudella. Suluissa ilmoitetut vertailuluvut ovat tilikauden 2016 lukuja. Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty yleisen pyöristyssäännön mukaisesti, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa voi olla eri kuin esitetty summaluku. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja. Vertailuvuoden tiedot on tarvittaessa oikaistu yhteneväisiksi raportointivuoden tietojen kanssa.

Toiminnan jatkuvuus

Tilinpäätös 31.12.2017 on laadittu perustuen toiminnan jatkuvuuteen. Vuoden 2017 aikana toteutetun rahoituksen ansiosta ylösajon loppuun saattaminen on turvattu ja liiketoimintaa voidaan jatkaa ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa.

Terrafame Oy:ssä toteutettiin omistus- ja rahoitusjärjestely helmikuussa 2017. Järjestelyn suuruus oli kokonaisuudessaan 250 miljoonaa euroa. Marraskuussa 2017 toteutettiin suuruudeltaan 200 miljoonan dollarin rahoitusjärjestely koskien akkukemikaalitehtaan investointia. Marraskuun rahoituksesta osa on käytettävissä ylösajon viimeisten vaiheiden rahoitustarpeisiin. Rahoitusjärjestelyjen myötä Terrafame Oy:llä on olemassa rahoitus tuotannon ylösajon loppuun viemiseksi ja positiivisen kassavirran saavuttamiseksi. Helmikuun rahoituskierroksella emoyhtiön myöntämä sijoitussitoumus 50 miljoonaa euroa on käyttämättä. Marraskuun järjestelystä yhtiö on nostanut 50 miljoonaa dollaria, jonka jälkeen 150 miljoonaa dollaria on nostamatta.

Ulkomaanrahan määräisten erien muuntaminen

Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu käyttäen tapahtumapäivänä vallitsevaa kurssia tai keskuspankkien julkaisemia keskikursseja. Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on muutettu Suomen rahamääräisiksi tilinpäätöspäivän kursseihin. Liiketoiminnan kurssivoitot ja -tappiot sisältyvät vastaaviin eriin liikevaihtoon, liiketoiminnan kuluihin tai rahoituseriin.

Tuloutusperiaatteet

Myyntituotot kirjataan, kun on näyttöä järjestelyn olemassaolosta, omistusoikeus on siirtynyt asiakkaalle, hinta pystytään määrittelemään ja myyntihintaa vastaavan maksun saaminen on kohtuullisen varmaa. Myyntituottoja oikaistaan myyntiin liittyvillä valuuttakurssivoitoilla tai -tappioilla sekä myynnin perusteella määräytyvillä veroilla. Myyntihinnat määritetään pääasiassa Yhdysvaltain dollareina. Tuloutusajankohta määräytyy käytettävän toimitusehdon mukaan.

Valtaosa yhtiön tuotannosta myydään pitkäaikaisten sopimusten perusteella, mutta myynti tuloutetaan yksittäisten myyntitapahtumien pohjalta, kun on vakuuttavaa näyttöä kaikkien seuraavien ehtojen täyttymisestä:

  • kaikki omistamiseen liittyvät olennaiset riskit ja edut ovat siirtyneet ostajalle;
  • myyjälle ei jää omistamiseen yleensä liittyvää liikkeenjohdollista intressiä eikä tosiasiallista määräysvaltaa myytyihin tuotteisiin;
  • tuotot ovat määritettävissä luotettavasti;
  • myytyyn tuotteeseen liittyvät toteutuneet tai toteutuvat menot ovat määritettävissä luotettavasti; ja
  • vastaisen taloudellisen hyödyn koituminen myyjälle on suurella varmuudella todennäköistä.

Toimituksen yhteydessä laaditaan ennakkolasku, joka perustuu alustaviin analyysi- ja mittaustuloksiin sekä toimitushetken markkinahintoihin. Ennakkolasku kirjataan myynniksi. Lopullisten analyysi- ja mittaustulosten valmistumiseen kuluu normaalisti muutamia kuukausia. Ennakkolaskua korjataan lopullisten analyysi- ja mittaustulosten valmistuttua, jolloin viimeistään myös toimitettujen metallien hintoja korjataan vastaamaan sovitun hinnoittelujakson markkinahintoja.

Niiden ennakkolaskujen osalta, joille ei ole vielä saatu lopullisia analyysi- ja mittaustuloksia, myyntihintoja ja euromääräisiä arvostuksia korjataan vastaamaan tilinpäätöskuukauden keskimääräisiä markkinahintoja ja tilinpäätöshetken valuuttakursseja. Yhtiö arvioi näiden toimitusten osalta myös tarvetta tehdä arvonalennus markkinahintojen analyysi- ja mittauserojen muutoksesta johtuen. 31.12.2017 tilinpäätökseen ei ole tehty tällaisia arvonalennuksia. Myynnin arvostuksessa on huomioitu myytyjä metallitonneja koskevat kiinteähintaiset metallisuojaukset.

Eläkevelvoitteet

Yhtiöillä on paikallisten ehtojen ja käytäntöjen mukaiset eläkejärjestelyt. Järjestelyt hoidetaan ulkopuolisessa vakuutusyhtiössä. Eläkemenot kirjataan kuluksi kertymisvuonna.

Vieraan pääoman menot

Vieraan pääoman menot kirjataan kuluiksi sillä kaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet.

Laskennalliset verosaamiset ja -velat

Laskennalliset verosaamiset ja -velat lasketaan kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon väliaikaisista eroista käyttämällä tilinpäätöspäivään mennessä säädettyjä verokantoja. Verotettavista vahvistetuista tappioista aiheutuva laskennallinen verosaaminen kirjataan siihen määrään asti kuin on todennäköistä, että tulevaisuudessa syntyy verotettavaa tuloa, jota vastaan väliaikainen ero voidaan hyödyntää. Laskennallista verosaamista on kirjattu johdannaissopimusten käypien arvojen osalta 31.12.2017 taseeseen.

Aineelliset omaisuuserät

Aineelliset omaisuuserät on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Pysyvien vastaavien aineellisiin omaisuuseriin sisältyy mm. kaivostoiminnassa käytettäviä rakennuksia, infrastruktuuria, koneita ja laitteita sekä laboratoriolaitteita, ajoneuvoja, teitä, voimalinjoja ja ympäristönsuojeluun liittyviä rakennelmia. Hankintameno sisältää hyödykkeiden hankkimisesta, rakentamisesta tai valmistamisesta välittömästi aiheutuvat menot.

Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesältä 15.8.2015 ostetut pysyvien vastaavien omaisuuserät poistetaan alkuperäisen poistosuunnitelman mukaisesti käyttämällä normaaleja suunnitelman mukaisia poistoaikoja sillä poikkeuksella, että hankittuun aineelliseen omaisuuteen tehtiin noin 76 miljoonan euron arvonalennus: hankitun aineellisen omaisuuden menojäännös 15.8.2015 oli noin 202,6 miljoonaa euroa, johon tehtiin 76 miljoonan euron arvonalennus, ja ostettu aineellinen omaisuus kirjattiin yhtiön taseeseen 126,6 miljoonalla eurolla.

Varaosat joiden taloudellinen käyttöikä on yli vuoden, on esitetty 2017 tillinpäätöksessä pysyvissä vastaavissa. Tilinpäätöksessä 31.12.2016 ne esitettiin vaihto-omaisuudessa. Pysyvissä vastaavissa esitetyt varaosat olivat arvoltaan 31.12.2017 taseessa yhteensä 6,4 miljoonaa euroa.

Jos jonkin aineellisen omaisuuserän eri osien taloudelliset vaikutusajat ovat eripituiset, osia käsitellään erillisinä hyödykkeinä.

Poistoja ei kirjata keskeneräisistä hyödykkeistä eikä maa-alueista. Muiden hyödykkeiden poistot lasketaan tasapoistoina jaksottamalla hankintameno todennäköiselle taloudelliselle vaikutusajalle seuraavasti:

 

Tiet   25 vuotta
Rakennukset ja rakennelmat   10-40 vuotta
Liuotuskasojen pohjarakenteet   10-15 vuotta
Koneet ja laitteet   4-25 vuotta
Kalusto   5-10 vuotta
Ajoneuvot   5-10 vuotta
Ympäristösuojelurakennelmat   25 vuotta

Menojäännöksiä tarkastellaan jokaisen tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä. Tarkastelu perustuu yhtiön arvioihin malmivaroista ja mineraalivarannoista sekä tuotantokapasiteetista ja muista asiaankuuluvista seikoista.
 
Luovutusvoitot ja -tappiot määritetään vertaamalla myyntihintaa kirjanpitoarvoon, ja ne esitetään tuloslaskelmassa liiketoiminnan muina tuottoina tai kuluina.

Aineettomat hyödykkeet

Muut aineettomat hyödykkeet

Muut aineettomat hyödykkeet merkitään taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Muut aineettomat hyödykkeet koostuvat lähinnä yhtiön liiketoiminnan tukena olevista IT-sovelluksista ja geodatasta, jotka poistetaan 3–5 vuoden aikana.

Tutkimus- ja kehitysmenot

Tutkimusmenot kirjataan kuluiksi tulosvaikutteisesti, kun ne ovat toteutuneet. Yhtiö ei ole aktivoinut  kehitysmenoja tilikaudella 2017 tai aiemmin.

Vaihto-omaisuus

Yhtiön vaihto-omaisuus jaetaan kolmeen ryhmään: aineet ja tarvikkeet, keskeneräiset tuotteet ja valmiit tuotteet.

Aineet ja tarvikkeet arvostetaan varastossa olevien tavaroiden keskimääräiseen hankintahintaan. Aine- ja tarvikevarastossa olevista hitaasti kiertävistä tavaroista tehdään ns. hitaasti kiertävien tavaroiden arvonalennus. Jos nimike on ollut yli vuoden varastossa, tehdään siitä 25 prosentin arvonalennus. Arvonalennus nousee vuosittain 25 prosenttia, jolloin yli neljä vuotta varastolla olleen nimikkeen arvo on nolla.

Keskeneräiset tuotteet ja valmiit tuotteet (myytävä metallisisältö) esitetään taseessa arvostettuna toteutuneisiin tuotantokustannuksiin, mutta kuitenkin korkeintaan tuotteiden tilinpäätöshetken nettorealisointiarvoon. Nettorealisointiarvolla tarkoitetaan tavanomaisessa liiketoiminnassa toteutuvaa arvioitua myyntihintaa, josta vähennetään keskeneräisten ja valmiiden tuotteiden valmiiksi saattamisesta myyntikuntoon tarvittavat tuotantokustannukset.

Keskeneräisten ja valmiiden tuotteiden hankintameno (tuotantokustannus) sisältää tuotannon ja tuotantoa tukevan kunnossapidon muuttuvat ja kiinteät kulut sekä näihin toimintoihin kohdistuvat poistot perustuen tuotantoprosessin toteutuneisiin tuotantokustannuksiin. Hankintamenoon ei lueta vieraan pääoman menoja.

Valmiita tuotteita ovat nikkeli-kobolttisulfidi, sinkkisulfidi ja kuparisulfidi. Keskeneräisiin tuotteisiin kuuluvat primääri- ja sekundäärikasojen malmissa olevat metallit sekä liuotusprosessissa tai metallin saostus- ja suodatusprosessissa olevat metallit, jotka voidaan jalostaa myytäväksi valmistuotteeksi.

Keskeneräisiin tuotteisiin sisältyvän metallin määrä mitataan laskemalla tuotantoprosessiin lisätyt ja siitä poistuneet metallitonnit. Keskeneräisiin tuotteisiin sisältyvä talteen otettavissa oleva nikkeli, sinkki, kupari ja koboltti määritetään geologisiin tutkimuksiin perustuvien arvioitujen malmipitoisuuksien, biokasaliuotuksessa olevien metallien arvioitujen talteenottoprosenttien ja metallien talteenottolaitoksen talteenottoprosenttien pohjalta.

Malmipitoisuuksia, metallien määrää tuotantoprosessissa ja metallien talteenottoprosenttia tarkastellaan kuukausittain.

Yhtiön 31.12.2017 valmiit tuotteet arvostettiin nettorealisointiperiaatteen mukaisesti, koska kustannusperusteisesti lasketun valmiiden tuotteiden hankintameno oli korkeampi kuin nettorealisointiperiaatteella laskettu arvo. Keskeneräinen tuotanto arvostettiin ensimmäistä kertaa yhtiön tilinpäätöksessä 2017 kustannusperusteisesti sen ollessa nettorealisointiarvoa alhaisempi. Keskeneräisten tuotteiden arvo kustannusperusteisesti arvostettuna 31.12.2017 oli 138,0 miljoonaa euroa.

Nettorealisointiperiaatteen mukaiseen vaihto-omaisuuden arvonmääritykseen liittyy harkinnanvaraisia tekijöitä, jotka liittyvät mm. keskeneräisen tuotannon metallimäärän mittaamiseen, metallien talteenottoprosentteihin, metallien myyntikuntoon saattamisen tuotantokustannuksiin ja tuotantoaikaan sekä myyntihintoihin.

Johdannaiset ja suojauslaskenta

Johdannaiset

Yhtiön käyttämät johdannaiset on hankittu suojaustarkoituksessa ja niihin sovelletaan suojauslaskentaa. Kaikki realisoitumattomat arvonmuutokset tehokkaiksi suojauksiksi arvioiduista johdannaisista merkitään kirjanpitolain 5:2a §:n mukaisesti käypään arvoon arvostettuna taseen käyvän arvon rahastoon raportointikauden viimeisen päivän portfolion arvostusraportin mukaisesti. Johdannaisten käyvät arvot perustuvat ulkoisten vastapuolten arvostuksiin, jotka on tarkastettu yhtiön toimesta.
Suojauslaskennan piiriin kuuluvien tehokkaiden suojausinstrumenttien arvonmuutosten realisoituneet tulosvaikutukset esitetään yhteneväisesti suojatun erän kanssa.  Mikäli esiintyy suojauksen tehottomuutta, kirjataan suojausinstrumenttien käyvän arvon muutokset tulosvaikutteisesti.

Suojauslaskenta

Yhtiö soveltaa kirjanpitolain 5:2a §:n mukaista suojauslaskentaa kaikkiin hallussaan oleviin suojausinstrumentteihin. Suojausjärjestelyn alussa dokumentoidaan kunkin suojausinstrumentin ja suojatun omaisuuserän välinen suhde ja riskienhallinnan tavoitteet suojausinstrumenttityypeittäin. Suojaussuhteen tehokkuutta arvioidaan suojausta aloitettaessa ja vähintään kvartaaliraportoinnin yhteydessä.

Rahavirtojen suojaus

Yhtiön suojaustoiminta on kokonaisuudessaan rahavirtojen suojaamista. Ennustettujen rahavirtojen suojaukseen hankittujen johdannaisten käypien arvojen muutokset kirjataan oman pääoman käyvän arvon rahastoon. Käyvän arvon muutokset kirjataan tulosvaikutteisiksi samoille kausille, joilla suojattavat rahavirrat vaikuttavat tulokseen.

Varaukset

Varaus kirjataan, kun yhtiöllä on aikaisemman tapahtuman seurauksena oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite, maksuvelvoitteen toteutuminen on todennäköistä ja velvoitteen suuruus on arvioitavissa luotettavasti.

Kaivoksen sulkemismenoja ja oikeudellisia vaateita varten tehdään varaus seuraavien ehtojen täyttyessä: velvoite kohdistuu päättyneeseen tai aikaisempaan tilikauteen, sen toteutumista pidetään tilinpäätöstä laadittaessa varmana tai todennäköisenä, sitä vastaava tulo ei ole varma eikä todennäköinen, velvoite perustuu lakiin tai sitoumukseen sivullisia kohtaan ja velvoite on yksilöitävissä, mutta sen täsmällistä määrää tai toteutumisajankohtaa ei tiedetä.

Kaivoksen sulkemisesta ja ympäristön puhdistamisesta johtuvia menoja varten tehtävä ennallistamisvaraus

Kaivoksen sulkemismenoja varten tehtävä ennallistamisvaraus on tarkoitettu kattamaan niitä arvioituja tulevaisuudessa toteutuvia menoja, jotka aiheutuvat kaivoksen sulkemisesta ja sen toiminnan aiheuttamien muutosten korjaamisesta sekä ympäristön kunnostamisesta ja ennallistamisesta kaivostoiminnan harjoittamiseksi saatujen ympäristölupien edellyttämään kuntoon.

Ympäristö- ja maisemointivelvoitteita aiheuttaa ympäristön pilaantumisen vaaran estäminen. Kaivostoiminnan päätyttyä alueelta on poistettava kaikki ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat koneet ja laitteet, kemikaalit, polttoaineet ja jätteet, mikä tullaan tekemään osana tavanomaista kaivostoiminnan harjoittamista. Lisäksi louhokset on saatettava yleisen turvallisuuden edellyttämään kuntoon.

Pääosa arvioiduista jälkihoitokustannuksista muodostuu sivukivien läjitysalueiden, primääriliuotusalueiden ja sekundääriliuotusalueiden sulkemisesta, primääri- ja sekundääriliuoskiertojen käsittelystä ja puhdistuksesta, kipsisakka-altaiden rakentamisesta, peittämisestä ja maisemoinnista, vuoden 2012 kipsisakka-allasvuodon vesien ja sakkojen puhdistamisesta, suotovesien käsittelystä, avolouhosten aitaamisesta ja kaivosalueen jälkivalvonnasta.

Sulkemissuunnitelma perustuu alueiden peittämiseen vettä ja happea läpäisemättömällä materiaalilla sekä pitkäaikaiseen jälkihoitoon. Kaivoksen ympäristövalvontaa on oletettu jatkettavan 30 vuotta kaivoksen sulkemisen jälkeen.

Ennallistamistoimenpiteiden kustannukset on arvioitu tilinpäätöshetken kustannustason mukaisesti.

Terrafamen käyttämä bioliuotusmenetelmä on luonteeltaan sellainen, ettei prosessia voida äkillisesti pysäyttää toiminnan loppuessa. Ympäristöturvallisuuden varmistamiseksi bioliuotusta on jatkettava, kunnes valtaosa metalleista on saatu otettua talteen metallien talteenottolaitoksella. Myös liuoskierron turvallinen hallinta edellyttää vaiheittaista lopettamista. Louhinta ja malmin murskaus lopetetaan sulkemispäätöksen jälkeen.

Bioliuotuksen ja metallien talteenoton tuotantoprosessien alasajo on arvioitu kestävän yhteensä noin kolme-neljä vuotta. Kahden ensimmäisen vuoden aikana primäärivaiheen liuotus lopetetaan ja primääriliuotuksen malmi siirrettään lupavaatimusten mukaisesti sekundäärikasalle. Kaksi ensimmäistä vuotta metallien talteenottolaitos toimii normaalisti rikkivetysaostuksella ja syntyvät metallit myydään. Tänä aikana laaditaan yksityiskohtaiset sulkemissuunnitelmat ja käynnistetään sulkemisen edellyttämät viranomaisprosessit.

Kolmannen vuoden jälkeen bioliuotus on toiminnassa vielä sekundääriliuotuksessa ja liuoksen metallipitoisuuksien laskiessa metallitehtaalla siirrytään natriumvetysulfidisaostukseen, jonka tuloksena syntyy edelleen pieniä määriä myytävää tuotetta. Tämän vaiheen arvioidaan kestävän vuodesta kahteen vuoteen, jonka jälkeen bioliuotus ja metallitehtaan käyttö lopetetaan ja muodostuvat laimeat liuokset käsitellään joko keskuspuhdistamolla tai muulla soveltuvalla puhdistusmenetelmällä.

Kaivoksen sulkemista koskeva ympäristövaraus 159,4 miljoona euroa on määritetty siten, että varaus kattaa sulkemisesta aiheutuvat kustannukset kolmenkymmenen vuoden ajalle siitä hetkestä alkaen, kun varsinaiset sulkemistoimenpiteet alkavat. Ympäristövaraus kattaa mm. jätealueiden sulkemisen, tarvittavat maaperän kunnostustoimenpiteet, liuosten ja vesien hallinnan sekä ympäristötarkkailun. Keskuspuhdistamoa on arvioitu käytettävän noin 10 vuotta, jonka jälkeen siirrytään keveämpiin puhdistusmenetelmiin. Yhtiö arvioi ympäristövarauksen suuruuden vuosittain. Arvion oletuksena on että tilinpäätöspäivänä olisi tehty päätös kaivostoiminnan lopettamisesta.

 

Taseen liitetiedot

2.1 Aineettomat hyödykkeet

(1 000 euroa) Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Keskeneräiset investoinnit Yhteensä

Kirjapitoarvo 31.12.2016

1 586

8
 
1 593


Hankintameno 1.1.2017


1 837


19


0


1 856
Lisäykset 32 0 338 369
Aktivoitu tilikaudella 0 125   125
Hankintameno 31.12.2017 1 868 144 338 2 350

Kertyneet poistot ja
arvonalentumistappiot 1.1.2017


251


11


0


262
Tilikauden poistot 380 33 0 413

Kertyneet poistot ja
arvonalentumistappiot 31.12.2017


631


44


0


676

Kirjanpitoarvo 31.12.2017

1 237

100

338

1 674

Aineettomien hyödykkeiden keskeneräiset investoinnit näkyvät omana sarakkeenaan aineettomien ryhmässä vuodesta 2017 alkaen. 

2.2 Aineelliset hyödykkeet

(1 000 euroa) Maa-
alueet
Rakennukset Koneet ja laitteet Muut aineelliset hyödykkeet Keskeneräiset investoinnit Yhteensä

Kirjapitoarvo 31.12.2016


145


49 356


68 048


51 564


52 155


221 269

Hankintameno 1.1.2017


145


53 479


78 096


54 836


52 155


238 710
Lisäykset 125 35 7 908 0 84 165 92 233
Aktivoitu tilikaudella 0 14 194 29 828 46 349   90 370
Siirrot         -90 370 -90 370
Vähennykset 0 0 -114 0 0 -114
Hankintameno 31.12.2017
270

67 708

115 717

101 184

45 950

330 829

Kertyneet poistot ja
arvonalentumistappiot 1.1.201704 12210 0473 271017 441
Vähennykset 0 0 0 0 0 0
Tilikauden poistot 0 3 765 11 757 3 905 0 19 428
Vähennysten kertyneet poistot
0

0

-68

0

0

-68
Kertyneet poistot ja arvonalennustappiot 31.12.2017

0


7 888


21 737


7 176


0


36 801

Kirjanpitoarvo 31.12.2017


270


59 820


93 980


94 008


45 950


294 028

2.3 Vaihto-omaisuus

(1 000 euroa) 31.12.2017 31.12.2016

Aineet ja tarvikkeet

22 759

25 497
Keskeneräiset tuotteet 138 026 50 120
Valmiit tuotteet 7 837 618
Yhteensä 168 622 76 235

Aineiden ja tarvikkeiden arvoon 31.12.2017 sisältyy 5 681 tuhannen euron varaston arvoa vähentävä varaus liittyen hitaasti kiertävään varastoon. Vastaava varaus 31.12.2016 oli 6 024 tuhatta euroa.

2.4 Laskennalliset verosaamiset

(1 000 euroa) 31.12.2017 31.12.2016

Laskennalliset verosaamiset

1 125

0

Yhtiöllä on arvion mukaan vahvistettuja ja vahvistettavia tappioita noin 181,4 miljoona euroa ja hyllypoistoja noin 12,6 miljoonaa euroa. Yhtiö on kirjannut taseeseen laskennallisia verosaamisia johdannaisten osalta.

 

 

2.5 Saamiset saman konsernin yrityksiltä

(1 000 euroa) 31.12.2017 31.12.2016

Myyntisaamiset
Terrafame Group Oy

32

0
Yhteensä 32 0

 

 

2.6 Siirtosaamiset

(1 000 euroa) 31.12.2017 31.12.2016

Muut siirtosaamiset

7 306

2 746
Johdannaissaamiset 11 740 0
Yhteensä 19 046 2 746

2.7 Oma pääoma

(1 000 euroa) 31.12.2017 31.12.2016

Osakepääoma kauden alussa

2 000

2 000
Osakepääoma kauden lopussa 2 000 2 000

Kävän arvon rahasto kauden alussa

0

0
Käyvän arvon rahaston lisäykset 90 911 0
Käyvän arvon rahaston vähennykset 95 413 0
Käyvän arvon rahasto kauden lopussa -4 501 0

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto kauden alussa

379 800

98 000
Sijoitus sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon 144 606 281 800
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto kauden lopussa 524 406 379 800

Tappio edellisiltä tilikausilta kauden alussa

-216 660

-91 748
Tappio edellisiltä tilikausilta kauden lopussa -216 660 -91 748

Tilikauden tappio

-9 601

-124 912

Kertyneet voittovarat

-226 261

-216 660

Oma pääoma yhteensä

295 643

165 140

Sidottu oma pääoma kauden lopussa

31.12.2017

31.12.2016
Osakepääoma 2 000 2 000
Käyvän arvon rahasto -4 501 0
Yhteensä -2 501 2 000

 

Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta kauden lopussa

(1 000 euroa) 31.12.2017 31.12.2016

Tappio edellisiltä tilikausilta

-216 660

-91 748
Tilikauden tappio -9 601 -124 912
Käyvän arvon rahasto -4 501 0
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 524 406 379 800
Tilikauden lopussa 293 643 163 140

Käyvän arvon rahasto muodostuu suojauslaskennan piirissä olevien johdannaisten markkina-arvosta.

2.8 Suojaavien johdannaisten liitetiedot

    1.1.-31.12.2017     1.1.-31.12.2016   2017 2016
(1 000 euroa) Positiiviset käyvät arvot Negatiiviset käyvät arvot Käyvät nettoarvot Positiiviset käyvät arvot Negatiiviset käyvät arvot Käyvät nettoarvot Nimellis-
määrät
Nimellis-
määrät

Valuutta- ja korkojohdannaiset


 
             
   Valuuttatermiinit 118 0 118 0 0 0 19 000 0
   Valuuttaoptiot 448 0 448 0 0 0 7 500 0

Metallijohdannaiset

 

 
       
Tonnia

Tonnia
   Nikkelitermiinit 0 993 -993 0 0 0 2 850 0
   Nikkelioptiot,
   myydyt

2 183

2 550

-367

0

0

0

1 200

0
      0     0    
      0     0    
   Sinkkitermiinit 0 555 -555 0 0 0 8 000 0
   Sinkkioptiot,
   myydyt

8 991

13 269

-4 278

0

0

0

38 400

0

Johdannaiset
yhteensä


11 740


17 366


-5 627


0


0


0
   

Lyhytaikainen
osuus


11 740


17 366


-5 627


0


0


0
   

 

(1 000 euroa) 31.12.2017 31.12.2016

Johdannaisvarat
   
   Bruttomäärinä taseessa esitetyt varat 11 740 0

Johdannaisvelat
   
   Bruttomäärinä taseessa esitetyt velat 17 366 0

Suojausten käyvän arvon laskenta perustuu tilinpäätöspäivän markkinakursseihin ja -hintoihin suojausportfolion mukaisesti. Johdannaiskauppojen vastapuolet on hyväksytty yhtiön suojauspolitiikan mukaisesti. Keskinäiset saamiset ja velat yhdistetään kauppatasolla kunkin vastapuolen kanssa ja tilitetään päivätasolla kauppakohtaisesti.

Rahoitusinstrumenttien merkitys yhtiön taloudelliseen asemaan 31.12.2017 ei ole merkittävä, kun se suhteutetaan yhtiön liiketoiminnan laajuuteen. Suurin merkitys on sinkki- ja nikkelioptiorakenteilla, joiden maksimiriski tilinpäätöshetkellä oli 6,7 miljoonaa euroa. Realisoituessaan se heikentäisi yhtiön raportoitua liikevaihtoa ja kassavirtaa tilikaudella 2018. Yhtiö ei ole tehnyt pidempiaikaisia suojauksia, joissa maksimiriskiä ei olisi rajattu.

2.9 Pakolliset varaukset

Pitkäaikainen
(1 000 euroa)
31.12.2017 31.12.2016

Ennallistamisvaraus

 

 
Tilikauden alussa 162 078 162 078
Lisäykset 0 0
Vähennykset 2 666 0
Tilikauden lopussa 159 412 162 078
Pitkäaikainen osuus yhteensä 159 412  162 078

Ennallistamisvarauksen arvioidut kustannukset
   
Primääri- ja sekundäärikasojen, sivukivialueen sekä kipsisakka-allasalueen ennallistaminen
128 729

145 195
Vuoden 2012 kipsisakka-allasvuodon vahinkojen korjaaminen
20 100

10 300
Avolouhosalueen ennallistaminen ja aitaaminen 2 583 2 583
Kaivosalueen jälkitarkkailu ennallistamistoimenpiteiden
loppuunsaattamisen jälkeen

8 000

4 000
Arvioidut ennallistamiskustannukset yhteensä  159 412 162 078

2.10 Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta

(1 000 euroa) 31.12.2017 31.12.2016

Osamaksuvelat

 
 
Tilikauden alussa 0 1 288
Lisäykset 271 0
Vähennykset -70 -1 288
Tilikauden lopussa 201 0

Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta yhteensä

201

0

 

 

2.11 Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta

(1 000 euroa) 31.12.2017 31.12.2016

Tilikauden alussa

0

0
Lisäykset 100 000 0
Vähennykset 0 0
Arvostus -11 219 0
Tilikauden lopussa 88 781 0

Optio ja muut erityiset oikeudet
(kpl)

31.12.2017

31.12.2016
Erä 1 Annettavien osakkeiden lukumäärä enintään 566 712 0
Erä 2 Annettavien osakkeiden lukumäärä enintään 244 265 0
Tilikauden lopussa 810 977  0

Ensimmäisen erän merkintäaika 10.2.2017 – 31.12.2022 ja toisen erän 9.11.2017 – 31.12.2023. Optio-oikeudet ovat siirrettävissä hyväksytyille siirronsaajille. Optioiden panttaus suoraan tai välillisesti on kielletty. Optio-oikeuden voi käyttää yhdessä erässä osakkeiden merkitsemiseen. Optio-oikeuksille sovittu merkintähinta on 10 % järjestelyn toteutumishetken merkintähintaa korkeampi.

2.12 Konsernivelkojen erittely

(1 000 euroa) 31.12.2017  31.12.2016

Lyhytaikaiset velat konserniyrityksille

 
 
Ostovelat
Terrafame Group Oy

128

89
Yhteensä 128 89

 

 

2.13 Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta

(1 000 euroa) 31.12.2017 31.12.2016

Osamaksuvelat

 
 
Tilikauden alussa 1 288 2 247
Lisäykset 210 1 288
Vähennykset -1 367 -2 247
Tilikauden lopussa 130 1 288

Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta yhteensä

130

1288

2.14 Lyhytaikainen vieras pääoma/siirtovelat

(1 000 euroa)  31.12.2017  31.12.2016

Palkkamenot
8 291 6 281
Muut siirtovelat 3 667 2 074
Johdannaisvelat 17 366 0
Yhteensä 29 324 8 355

Tuloslaskelman liitetiedot

3.1 Liikevaihto

(1 000 euroa) 1.1.31.12.2017 1.1.31.12.2016

Toimialoittainen jakauma
 
 
Metalli 220 024 101 042
Yhteensä 220 024 101 042

Maantieteellinen jakauma
   
Eurooppa 185 526 44 217
Aasia 30 778 49 854
Amerikka -248 6 396
Australia 2 969 575
Yhteensä 220 024 101 042

3.2 Materiaalit ja palvelut, jotka sisältyvät hankinnan ja valmistuksen kuluihin

(1 000 euroa) 1.1.31.12.2017 1.1.31.12.2016

Aineet ja tarvikkeet
 
 
   Ostot tilikauden aikana -125 001 -102 863
   Varaston muutos -2 739 7 237
  -127 740 -95 627

Ulkopuoliset palvelut
-66 451 -67 256
Yhteensä -194 191 -162 883

 

Puolituotevaraston muutos, sisältyy hankinnan ja valmistuksen kuluihin

(1 000 euroa) 1.1.31.12.2017 1.1.31.12.2016

Tuotteiden varaston muutos
 
 
   Puolituotevaraston muutos 87 906 49 639

3.3 Henkilöstökulut

(1 000 euroa) 1.1.31.12.2017 1.1.31.12.2016

Palkat ja palkkiot
-30 992 -27 934
Eläkekulut -5 807 -5 234
Muut henkilösivukulut -1 488 -1 785
Yhteensä -38 286 -34 954

Hallituksen jäsenten palkat ja palkkiot
-165 -163


Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin
1.1.31.12.2017 1.1.31.12.2016
Toimihenkilöitä 218 166
Työntekijöitä 476 460
Yhteensä 694 626

3.4 Poistot ja arvonalentumiset

(1 000 euroa) 1.1.31.12.2017 1.1.31.12.2016

Aineettomat oikeudet
-380 -236
Muut pitkävaikutteiset menot -33 -9
  -413 -244

Aineelliset hyödykkeet
   
   Rakennukset -3 765 -3 177
   Koneet ja laitteet -11 757 -8 074
   Muut aineelliset hyödykkeet -3 905 -2 487
  -19 428 -13 737

Yhteensä
-19 841 -13 982

 

3.5 Hallinnon kulut

(1 000 euroa) 1.1.31.12.2017 1.1.31.12.2016

Palkat
-3 088 -3 558
Palkkojen sivukulut -657 -1 172
Poistot -183 -167
Ulkopuoliset palvelut -5 686 -5 262
Vakuutukset -1 800 -2 646
Yleishallinto, muut -3 668 -1 061
Talous- ja tietohallinto, muut -461 -514
EHSQ, muut -398 -358
HR, muut -153 -665
Viestintä, muut -81 -89
Muut kohdistumattomat -460 68
Yhteensä -16 636 -15 423

3.6 Tilintarkastajan palkkiot

(1 000 euroa) 1.1.31.12.2017 1.1.31.12.2016

Tilintarkastus
-80 -84
Veroneuvonta -1 -4
Muut palvelut -14 -34
Yhteensä -95 -122
 
 

3.7 Rahoitustuotot

(1 000 euroa) 1.1.31.12.2017 1.1.31.12.2016

Muut korko ja rahoitustuotot
12 260 10 188
Yhteensä 12 260 10 188

Erään muut korko- ja rahoitustuotot
sisältyy kurssivoittoja
11 439 0

Rahoitustuottojen kurssivoitosta 11 219 tuhatta euroa aiheutuu realisoitumattomista rahoitustuotoista koskien valuuttalainojen arvostamista tilinpäätöspäivän kurssiin.

 

 

3.8 Rahoituskulut

(1 000 euroa) 1.1.31.12.2017 1.1.31.12.2016

Muut korko- ja rahoituskulut
-15 642 -567
Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä -15 642 -567

Erään rahoituskulut muille sisältyy kurssitappioita
-8 918 -425

Rahoituskuluihin sisältyy 5 124 tuhatta euroa korkokuluja ja 8 880 tuhatta euroa kurssitappioita rahavarojen arvostamisesta.

x