Terrafame Oy:n toimintakertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2017

Terrafame Oy (jatkossa myös ”Terrafame”) on suomalainen monimetalliyhtiö, joka tuottaa nikkeliä, sinkkiä ja kobolttia sekä vuoden 2017 lopulta lähtien kuparia Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan ja metallitehtaallaan. Yhtiön tavoitteena on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava liiketoiminta.

Terrafame aloitti varsinaisen toimintansa 15.8.2015. Tilikausi 1.1.–31.12.2017 on yhtiön kolmas tilikausi ja toinen kokonainen toimintavuosi.

Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Tiivistys

  • Tuotannon ylösajo eteni suunnitellusti: nikkelin tuotanto kasvoi 118 % 20 864 tonniin (2016: 9 554 tonnia) ja sinkin tuotanto kasvoi 109 % 47 205 tonniin (2016: 22 575 tonnia)
  • Liikevaihto 220,0 miljoonaa euroa (2016: 101,0 miljoonaa euroa)
  • Käyttökate 13,6 miljoonaa euroa (2016: -120,6 miljoonaa euroa)
  • Liikevoitto -6,2 miljoonaa euroa (2016: -134,5 miljoonaa euroa)
  • Tapaturmataajuus eli poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti 3,5 (2016: 8,4)
  • Kaksi merkittävää rahoitusjärjestelyä: helmikuun rahoitusjärjestely yhteensä 250 miljoonaa euroa ja marraskuun rahoitusjärjestely 200 miljoonaa dollaria. Jälkimmäisen rahoitusjärjestelyn tarkoituksena on mahdollistaa tuotannon jalostusasteen nostaminen investoimalla akkukemikaalien valmistukseen

Markkinakehitys

Terrafamen päätuotteiden nikkelin ja sinkin kysyntä maailmanmarkkinoilla jatkui vuonna 2017 hyvällä tasolla. London Metal Exchangen (LME) ja Shanghai Futures Exchangen (SHFE) varastomäärät pienenivät, mikä tuki osaltaan hintojen myönteistä kehitystä. Vuoden aikana LME:n ja SHFE:n yhteenlasketut nikkelivarastot pienenivät lähes 60 000 tonnia, jolloin vuoden lopun varastot vastasivat 12 viikon kysyntää (2016: 24 viikkoa). Sinkkivarastot pienenivät 331 000 tonnia ja näin ollen vuoden lopun varastot vastasivat 3,8 viikon kysyntää (2016: 5,2 viikkoa). Kysyntää tukivat ennen muuta nikkelin käyttö ruostumattoman teräksen tuotannossa sekä sinkin käyttö ruostesuojauksessa.

Nikkelin maailmanmarkkinahinta Yhdysvaltain dollareissa nousi selvästi vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Vuoden 2017 keskihinta oli 10 411 (9 609) dollaria tonnilta. Vuoden viimeisellä neljänneksellä keskihinta oli 11 583 Yhdysvaltain dollaria tonnilta, mikä oli 7,2 prosenttia korkeampi kuin edellisvuoden viimeisellä neljänneksellä (Q4 2016: 10 810). Yhdysvaltain dollarin heikkenemisestä johtuen nikkelin euromääräinen hinta laski 1,8 prosenttia (Q4 2017: 9 838 ja Q4 2016: 10 019).

Sinkin maailmanmarkkinahinta kehittyi vuoden aikana nousujohtoisesti, vaikka kolmannella kvartaalilla hinnassa olikin pientä laskua. Vuoden 2017 keskihinta oli 2 896 (2 095) dollaria tonnilta. Vuoden viimeisellä neljänneksellä keskihinta oli 3 235 Yhdysvaltain dollari tonnilta, mikä oli 28,5 prosenttia korkeampi kuin edellisvuoden vastaavalla neljänneksellä (Q4 2016: 2 517). Sinkin euromääräinen hinta vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä oli 17,8 prosenttia korkeampi kuin edellisvuoden viimeisellä neljänneksellä (Q4 2017: 2 748 ja Q4 2016: 2 333).

Tuotanto

Terrafamen tuotannon ylösajo jatkui vuonna 2017, ja loppuvuodesta päästiin nopeimman ylösajovaiheen jälkeen siirtymään kohti tuotannon vakiinnuttamista. Samalla painopistettä alettiin siirtää yhä enemmän toiminnan kustannustehokkuuden hiomiseen.

Louhintamäärissä oli tavoitetaso saavutettu jo vuoden 2016 kesällä. Vuoden 2017 kokonaislouhintamäärä oli 35,1 miljoonaa tonnia. Sivukiveä on Terrafamessa hyödynnetty pitkään tuotantoalueiden rakentamisessa. Loppuvuodesta sitä alettiin siirtää erilliselle, louhoksen lähettyvillä olevalle sivukivialueelle, mikä alentaa sivukiven kuljetuskustannuksia.

Primääriliuotusalue eli ensimmäisen vaiheen bioliuotusalue tuli toukokuussa täysimääräisesti tuotantokäyttöön, kun alue saatiin kasattua kokonaan uudella malmilla. Sekundääriliuotusalueella eli toisen vaiheen bioliuotusalueella edettiin keväällä lohkolle 3, jonka lähes koko pinta-ala otettiin käyttöön vuoden loppuun mennessä. Kokonaisuutena bioliuotuksen saanto primääri- ja sekundäärialueilta oli lähellä odotuksia.

Terrafamen päätuotteiden tuotantomäärät yli kaksinkertaistuivat edellisvuoteen verrattuna. Vuoden aikana nikkeliä tuotettiin ennätykselliset 20 864 tonnia ja sinkkiä 47 205 tonnia. Loppuvuodesta tehtiin myös ensimmäiset kuparin asiakastoimitukset.

Myynti ja hankinta

Trafigura Ventures V B.V. kanssa solmittujen myyntisopimusten mukaisesti suurin osa vuoden 2017 tuotannosta toimitettiin loppuasiakkaille Trafiguran jälleenmyyntiverkoston kautta. Vuoden aikana myyntimäärät kasvoivat tuotantoa seuraten, ja liikevaihto yli kaksinkertaistui 220,0 miljoonaan euroon.

Ylösajovaihe ja siirtyminen kohti toiminnan vakiinnuttamista näkyivät myös hankinnoissa. Vuoden aikana laajennettiin sähköisten hankintatyökalujen käyttöä ja tehtiin uusia, laajoja sopimuksia, jotka liittyivät mm. tarveaineisiin, varastointiin, tarvepuhtaanapitoon ja jätehuoltoon. Lisäksi kumppaniyritysten auditointeja tehostettiin ja yhteistyötä satamien kanssa kehitettiin.

Taloudellinen katsaus ja tunnusluvut

Terrafamen liikevaihto vuonna 2017 oli 220,0 (2016: 101,0) miljoonaa euroa. Nikkeli-kobolttituotteen asiakastoimitusten nikkelisisältö oli 20 287 (2016: 9 544) tonnia. Sinkkituotteen asiakastoimitusten sinkkisisältö oli 46 828 (2016: 25 707) tonnia.

Käyttökate oli 13,6 (2016: -120,6) miljoonaa euroa, ja tilikauden tulos oli tappiollinen -9,6 (2016: -124,9) miljoonaa euroa.

 

(1 000 euroa) 2017 2016
Liikevaihto 220 024 101 042
Käyttökate 13 622 -120 551
Käyttökate % 6,2 % -119,3 %
Liikevoitto/-tappio -6 219 -134 533
Liikevoitto % -2,8 % -133,1 %
Tilikauden tulos -9 601 -124 912
Omavaraisuusaste % 47,8 % 44,6 %
Taseen loppusumma 618 511 370 656
Henkilöstö keskimäärin 694 626
Palkat 30 992 27 934

Vuoden 2017 aikana investoitiin 92,7 (2016: 84,3) miljoonaa euroa. Merkittävimpiä investointikohteita olivat sekundääriliuotusalueen lohkojen 3 ja 4 perustusten rakentaminen, sivukivialueen perustusten rakentaminen, rikkivedyn kolmas tuotantolinja sekä kaivos- ja malminpurkukaluston lisäykset yhdellä pyöräkuormaajalla, kolmella kiviautolla ja yhdellä malminjyrsimellä. Myös uuden väestönsuojan rakentaminen saatiin hyvälle alulle.

Terrafamen vaihto-omaisuus oli tilikauden lopussa yhteensä 168,6 (2016: 76,2) miljoonaa euroa. Keskeneräisen tuotannon arvo 31.12.2017 oli 138,0 (2016: 50,1) miljoonaa euroa, raaka-aine- ja varaosavarasto 22,8 (2016: 25,5) miljoonaa euroa sisältäen hitaasti kiertävän tavaran varastovarausta noin 5,7 (2016: 6,0) miljoonaa euroa. Valmistuotevaraston arvo oli 7,8 (2016: 0,6) miljoonaa euroa.

Myyntisaamiset vuoden 2017 lopussa olivat yhteensä noin 24,7 (2016: 15,8) miljoonaa euroa. Muita saamisia oli 31.12.2017 yhteensä noin 2,9 (2016: 8,4) miljoonaa euroa. Siirtosaamisia oli yhteensä noin 19,0 (2016: 2,8) miljoonaa euroa, josta merkittävin erä johdannaissaamiset noin 11,7 miljoonaa euroa vuoden 2017 aikana aloitetusta suojaustoiminnasta johtuen. Vuoden 2017 lopussa rahat ja pankkisaamiset olivat 106,4 (2016: 44,7) miljoonaa euroa. Oma pääoma vuoden 2017 lopussa oli 295,6 (2016: 165,1) miljoonaa euroa.

Tilikaudella 2017 liiketoiminnan kassavirta oli -81,0 (2016: -176,8) miljoonaa euroa, josta nettokäyttöpääoman muutoksen osuus -88,8 (2016: -55,3) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -92,1 (2016: -74,0) miljoonaa euroa.

Valuutta- ja hyödykesuojaukset

Tilikaudella 2017 aloitettiin rahavirran suojaaminen dollarin ja metallien hinnan osalta yhtiön suojauspolitiikan mukaisesti. Yhtiön suojauspolitiikka päivitettiin vuoden 2017 aikana. Samalla yhtiö aloitti myös suojauslaskennan käytön.

Rahoitusjärjestelyt

Helmikuussa 2017 sovittu rahoitusjärjestely

Terrafame Group Oy, Terrafame Oy sekä Trafigura-konserniin kuuluvat Trafigura Ventures V B.V. -yhtiö ja Galena Private Equity Resources Investment 2 L.P. -rahasto toimeenpanivat ja julkistivat 10.2.2017 sopimuksen Terrafame Oy:tä koskevasta omistus- ja rahoitusjärjestelystä. Rahoitusjärjestelyn koko oli yhteensä 250 miljoonaa euroa, ja se kattoi siten Terrafame Oy:n tuotannon ylösajon loppuunsaattamiseen ennakoidun rahoitustarpeen. Järjestelyssä Terrafame Oy:n arvostustaso ennen oman pääoman ehtoista rahoitusta oli 381,8 miljoonaa euroa, mikä vastasi Terrafame Group Oy:n ennen järjestelyä Terrafame Oy:hyn tekemiä pääomituksia.

Tässä järjestelyssä Galena-rahasto teki 75 miljoonan euron oman pääoman ehtoisen sijoituksen Terrafame Oy:hyn ja sai yhtiöstä noin 15,5 prosentin omistusosuuden. Terrafame Group Oy teki 25 miljoonan euron oman pääoman ehtoisen lisäsijoituksen Terrafame Oy:hyn. Terrafame Group Oy:n omistusosuus Terrafamesta oli järjestelyn toteutushetkellä 84,2 prosenttia. Lisäksi Terrafame Group Oy antoi Terrafame Oy:lle 50 miljoonan euron oman pääoman ehtoisen sijoitussitoumuksen, jonka sovittiin olevan käytettävissä vuoden 2018 loppuun saakka. Edellä mainittua rahoitusta ei nostettu tilikauden 2017 aikana.

Osana järjestelyä Trafigura myönsi Terrafame Oy:lle 75 miljoonan euron lainan ja Sampo Oyj 25 miljoonan euron lainan vastaavin ehdoin kuin Trafigura. Lainan myötä Trafigura-konserni ja Sampo saavat oikeuden merkitä Terrafamen osakkeita lainan pääomaa vastaavalla summalla sekä lainan koroilla. Optio-oikeus on voimassa 5 vuoden ajan. Lainojen 1,5 prosentin järjestelypalkkiot maksettiin Terrafame Oy:n osakkeilla.

Samalla järjestelyssä sovittiin, että Trafigura ostaa Terrafame Oy:n tuottaman nikkeli-kobolttisulfidin kokonaisuudessaan ja sinkkisulfidista 80 prosenttia seuraavan seitsemän vuoden ajan.

Marraskuussa 2017 sovittu rahoitusjärjestely

Edellä kuvatun järjestelyn lisäksi osapuolet sopivat 10.11.2017 yhteensä 200 miljoonan Yhdysvaltain dollarin rahoituskokonaisuudesta, jonka tarkoituksena on mahdollistaa Terrafame Oy:n tuottaman nikkeli-kobolttisulfidin jalostusasteen nostaminen investoimalla akkukemikaalien valmistukseen. Tämän rahoituskokonaisuuden ensimmäisessä vaiheessa Galena Private Equity Resources Investment 3 L.P. -rahasto teki 50 miljoonan Yhdysvaltain dollarin oman pääoman ehtoisen sijoituksen Terrafameen. Lisäksi rahasto antoi 50 miljoonan Yhdysvaltain dollarin oman pääoman ehtoisen sijoitussitoumuksen, joka on käytettävissä akkukemikaali-investoinnin rahoittamiseen. Osana kokonaisuutta Trafigura on sitoutunut 75 miljoonan Yhdysvaltain dollarin ja Sampo Oyj 25 miljoonan Yhdysvaltain dollarin lainajärjestelyyn kyseiseen investointiin liittyen. Terrafame Group Oy ei osallistunut rahoittajana järjestelyyn muuten kuin jatkamalla aiemmin antamansa 50 miljoonan euron sijoitussitoumuksen voimassaoloaikaa vuoden 2021 loppuun asti. Sen jälkeen kun rahoitusjärjestely on viety kokonaisuudessaan loppuun, on Terrafame Group Oy:n omistusosuus Terrafame Oy:stä noin 71 prosenttia.

Oman pääoman ehtoiset sijoitukset tehdään samalla Terrafamen osakkeen hinnalla kuin helmikuussa 2017 toteutetussa rahoitusjärjestelyssä. Oman pääoman ehtoiset sijoitukset antavat Galenalle lisäksi optio-oikeuden merkitä Terrafamen osakkeita 100 miljoonalla Yhdysvaltain dollarilla.

Lainojen takaisinmaksuaika on 5,5 vuotta. Lainojen järjestelypalkkio 1,5 prosenttia maksetaan Terrafamen osakkeina. Lainoihin liittyen Trafigura -konserni ja Sampo Oyj saavat oikeuden merkitä Terrafamen osakkeita lainojen pääomaa vastaavalla summalla ja lainojen koroilla.

Osana rahoituskokonaisuutta Trafigura ja Terrafame Oy jatkoivat sinkkisulfidia koskevaa tuotevirtasopimustaan sekä sopivat uusista kaupallisista järjestelyistä liittyen tuleviin akkukemikaaleihin eli nikkeli- ja kobolttisulfaattituotteisiin. Jatketun sopimuksen mukaisesti Trafigura ostaisi 80 prosenttia Terrafamen tuottamasta sinkkisulfidista vuoden 2027 loppuun saakka. Uusia nikkeli- ja kobolttituotteita koskevan sopimuksen mukaan Trafigura markkinoisi 100 prosenttia näistä tuotteista vuoden 2027 loppuun asti. Järjestelyn kaupalliset ehdot ovat kansainvälisillä metallimarkkinoilla yleisesti sovellettujen käytäntöjen mukaisia. Nikkeli- ja kobolttisulfideja koskeva 100 prosentin ostosopimus säilyy voimassa.

Rahoitusjärjestelyjen seurauksena yhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahasto kasvoi tilikauden 2017 aikana 144,6 miljoonaa euroa. Tilikauden lopussa sijoitetun vapaan pääoman rahasto oli yhteensä 524,4 miljoonaa euroa. Osakemäärä kasvoi 901 423 osakkeella ja oli tilikauden lopussa 3 281 498 osaketta.

Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Riskienhallintaa koskevan hyvän hallinnointitavan mukaisesti Terrafame Oy:ssä noudatetaan hallituksen hyväksymää riskienhallintapolitiikkaa. Riskit pyritään tunnistamaan, niiden vaikutus yhtiön toimintaan arvioidaan ja tarvittaessa suunnitellaan toimenpiteet riskienhallintaan. Keskeisimmät liiketoimintariskit arvioitiin vuoden 2017 aikana.

Yhtiön toimintaan vaikuttavat erilaiset kaivosalan yleiset riskit mukaan luettuina riskit ympäristölupien ja muiden viranomaislupien vaikutuksista yhtiön kustannuksiin. Merkittävimpiä liiketoimintariskejä ovat valuuttakurssien muutokset, nikkelin hinnan muutokset, sinkin hinnan muutokset, asiakkaisiin ja muihin liikekumppaneihin liittyvä vastapuoliriski sekä merkittävien raaka-aineiden ja sähköenergian hintoihin liittyvät riskit.

Terrafamen aloitettua toiminnanharjoittajana työ- ja prosessiturvallisuuteen sekä ympäristöön liittyvien vahinkoriskien hallinta on perustunut edellisen toiminnanharjoittajan aikana vuosina 2012–2015 tehtyihin riskiarviointeihin. Vahinkoriskien arviointi päivitettiin vastaamaan Terrafamen nykyistä toimintaa sekä käytäntöjä ja vaatimuksia.  

Toiminnan riskejä on onnistuttu vähentämään edelleen vuoden 2017 aikana. Merkittävimpiä asioita ovat PI-kaavioiden systemaattinen päivitys sekä prosessilaitteiden merkinnät sekä prosessimuutosten hallinnan toimintamalli.

Tutkimus ja kehitys

Tutkimus- ja kehitystyössä panostettiin erityisesti bioliuotuksen kehittämiseen. Työtä tehtiin sekä omin resurssein että yhteistyökumppaneiden avulla sekä laboratorio- että tuotantomittakaavassa bioliuotuskasoilla. Tutkimusten tuloksena saatiin runsaasti uutta tietoa bioliuotustekniikan kehittämiseen.

Metallitehtaalla tehtiin teknistä kehitystyötä metallien talteenoton kustannustehokkuuden ja saannin parantamiseksi. Kesällä aloitettiin tehdasmittakaavan koetoiminta kuparisakan saostusominaisuuksien parantamiseksi, ja loppuvuoteen mennessä kupari tuotteistettiin myytäväksi. Kemikaalien kulutusta minimoitiin ja käytettävyyttä parannettiin uusilla teknisillä ratkaisuilla.

Kesäkuussa Terrafame jätti Säteilyturvakeskukselle lupahakemuksen uuttoprosessin laboratoriotutkimusta varten. Uraanin ohella tutkimustyössä on tavoitteena uuttaa myös harvinaisia maametalleja. Toimintalupa tutkimukselle saatiin joulukuussa.

Vuoden 2017 aikana selvitettiin kahta eri vaihtoehtoa, jotka sopisivat Terrafamen nikkelituotteen jalostukseen. Pasutus-sulattovaihtoehdossa nikkelisulfidi jalostettaisiin ruostumattoman teräksen valmistukseen sopivaan metalliseen muotoon. Akkukemikaalivaihtoehdossa nikkeli-kobolttisulfidi jalostettaisiin sähköajoneuvojen akkuihin sopiviksi sulfaattituotteiksi. Vuoden lopulta lähtien keskityttiin erityisesti akkukemikaalitehtaan suunnitteluun.

Turvallisuus

Työturvallisuuden kehittämistä jatkettiin vuonna 2017 hyvin tuloksin. Keinovalikoimaan kuuluivat edelleen koulutukset, turvallisuuskierrokset, havainto- ja poikkeamailmoitukset sekä tapaturma- ja läheltä piti -kahvit. Terrafamen ja yhtiön teollisuusalueella säännöllisesti työskentelevien kumppaniyritysten työskentelyä auditoitiin turvallisuuden kehittämiseksi. Henkilöstöä palkittiin hyvistä tuloksista turvallisuusbonuksella.

Tapaturmataajuus eli poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti laski edellisvuoden 8,4:stä 3,5:een, mikä oli selvästi parempi tulos kuin vuoden tavoitteeksi asetettu alle 5,0. Yhtiön työntekijöille sattui 4 poissaoloon johtanutta tapaturmaa, joista pisin poissaolo johtui liukastumisesta.

Työhygieniaan kiinnitettiin edelleen erityistä huomiota tekemällä työpaikkakäyntejä, työhygieenisiä mittauksia sekä työntekijöiden biomonitorointeja. Tulosten mukaan Terrafamen henkilöstön altistus ei poikkea suomalaisen väestön tavanomaisesta tasosta, eikä yhtiössä ole todettu ammattitautitapauksia. Vuoden 2017 aikana alueella säännöllisesti toimiville kumppaniyrityksille lisättiin työhygieniaopastusta ja -valvontaa ja myös näiltä edellytettiin biomonitoroinnin järjestämistä.

Prosessiturvallisuudessa vuosi sujui hyvin. Alkuvuodesta analysoitiin joulukuussa 2016 tapahtuneen rikkivetykehittimen tulipalon juurisyyt ja tehtiin ehkäisevät toimenpiteet. Vuoden mittaan päivitettiin laajamittaista kemikaalien käyttöä ja varastointia koskeva turvallisuusselvitys, jonka pohjalta valmisteltiin turvallisuustiedotetta lähialueelle. Terrafamen teollisuuspalokunta ja Kainuun pelastuslaitos puolestaan laajensivat yhteistyötään heti vuoden alusta. Sopimuksen mukaan Terrafamen palokuntaa ja sen kalustoa voidaan hyödyntää myös teollisuusalueen ulkopuolella erilaisissa hälytystehtävissä, ja organisaatioiden välistä pelastustoiminnan harjoittelua tiivistettiin entisestään.

Ympäristö

Terrafamen teollisuusalueen ympäristöturvallisuus vakiinnutettiin vuoden 2017 aikana hyvälle tasolle. Toiminnan ympäristötarkkailua jatkettiin valvovan viranomaisen hyväksymän, laajan tarkkailuohjelman mukaisesti.
     
Alueelle varastoidussa vesimäärässä saavutettiin 1–3 miljoonan kuution tavoitetaso, ja kevään sulamisvesistä sekä syyssateista selvittiin ongelmitta. Alueelta pois johdetun, puhdistetun veden ainepitoisuudet olivat yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta selvästi alle luparajojen. Yhtiön vuotuisesta sulfaattikiintiöstä jäi käyttämättä noin kolmannes, ja sulfaattikuormitus laski yli 7 000 tonnilla edellisvuoteen verrattuna. Kokonaisuutena Terrafamen toiminnasta johtuva vesistökuormitus pieneni vuodesta 2016. Puhdistettua purkuvettä johdettiin ulos teollisuusalueelta vain pohjoisille reiteille, pääosin Nuasjärven purkuputken kautta. Nuasjärven kevät- ja syystäysikierrot toteutuivat normaalisti.

Sivukivialueen rakennustyömaalla tapahtui loppukesästä poikkeustilanne, jossa sade- ja valumavesiä ei ohjattu inhimillisen erehdyksen vuoksi vesien puhdistukseen, vaan metallipitoista vettä pääsi puhdistamattomana kaivosalueen ulkopuolelle. Tästä aiheutui noin 100 kilogramman ylimääräinen nikkelikuormitus. Vesienkäsittelyssä purkuveden alumiinipitoisuus kohosi loppusyksystä, mutta veden johtaminen keskeytettiin ja alumiinipitoisuus saatiin palautettua tavanomaiselle tasolle keskusvedenpuhdistamon ajoparametrien tarkennuksella.

Toiminnan pohjavesivaikutusten seurantaa jatkettiin laajan tarkkailuohjelman mukaisesti, eikä lähialueen talousvesikaivoissa havaittu edelleenkään kaivostoiminnan vaikutuksia. Alkuvuodesta Terrafame toimitti valvovalle viranomaiselle selvityksen teollisuusalueellaan olevien primääriliuotusalueen ja Kortelammen padon lähialueen pohjavesivaikutuksista sekä toimenpiteistä, joilla ehkäistään vaikutusten laajeneminen.

Kaivostoiminnan pölyvaikutukset jäivät hieman edellisvuotta pienemmiksi mm. teiden kastelun ansiosta. Ilmapäästöjen luparajat kiristyivät vuonna 2017, ja toiminta täytti vaatimukset malmin hienomurskauksen sekä lämpölaitosten hiukkas- ja rikkidioksidipitoisuuksien kertaylityksiä luukun ottamatta.

Lupaprosessit

Vuoden 2017 lupaprosesseista laajin liittyi Terrafamen koko toimintaa koskevaan ympäristölupahakemukseen, jota korkein hallinto-oikeus oli edellyttänyt nyt voimassa olevaa ympäristölupaa koskevassa ratkaisussaan. Terrafame jätti uuden lupahakemuksen Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon korkeimman hallinto-oikeuden asettamassa määräajassa. Hakemuksen valmistelua varten yhtiö oli aloittanut jo vuonna 2016 kaksi ympäristövaikutusten arviointimenettelyä eli YVA-menettelyä. Nämä kaivosalueen vesienhallintaa ja kaivostoimintaa käsittelevät YVA-prosessit vietiin loppuun vuoden 2017 aikana. Terrafamen nykyiset ympäristö- ja vesitalousluvat säilyvät voimasssa aina siihen saakka, kunnes uusi, koko toimintaa koskeva ympäristölupa saa lainvoiman.

Syyskuussa 2017 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto antoi kaksi Terrafamen toimintaa koskevaa ympäristölupapäätöstä. Aluehallintovirasto myönsi luvan sivukivialue KL2:n lohkojen 1–4 käytölle. Vesienkäsittelysakkoja koskevassa päätöksessä se katsoi, että ns. geotuubit sakkoineen voidaan loppusijoittaa avolouhoksen eteläpuolella olevalle alueelle. Muiden aiemmin syntyneiden sakkojen loppusijoittaminen edellyttää jatkosuunnittelua ja uutta lupaprosessia.

Tammikuussa 2017 Terrafame sai aluehallintovirastolta ympäristöluvan uuden keskusvedenpuhdistamon käyttöön. Yhtiöllä oli aluehallintovirastossa vireillä vuoden lopussa myös ympäristölupahakemus kolmannelle rikkivetylaitokselle sekä voimassa oleviin lupapäätöksiin liittyviä korvausasioita.

Lokakuussa 2017 Terrafame jätti valtioneuvostolle lupahakemuksen uraanin talteenotosta, ja joulukuussa Säteilyturvakeskus myönsi yhtiölle toimintaluvan uraanin talteenotossa käytettävän uuttoprosessin tutkimukseen.

Henkilöstö

Terrafamen teollisuusalueella työskenteli säännöllisesti vuoden 2017 aikana noin 1 300 henkilöä. Vuoden lopussa Terrafamen palveluksessa oli 650 henkilöä. Henkilöstömäärä oli korkeimmillaan kesäkuukausina, jolloin yhtiö tarjosi kesätyöpaikan 90 henkilölle.

Vuoden mittaan henkilöstölle tarjottiin erilaisia kehittymismahdollisuuksia. Erityisesti panostettiin ammattiosaamiseen ja esimiestyöhön sekä turvallisuuskoulutukseen. Vuoden aikana jatkettiin myös käynnissäpidon kehitysohjelmaa, jonka tavoitteena on tehostaa tuotanto- ja kunnossapito-osastojen yhteistyötä.

Syksyllä Terrafamella käytiin yhtiön ja henkilöstön väliset yhteistoimintaneuvottelut henkilöstöresurssien sopeuttamiseksi ylösajon loppuvaiheen tarpeisiin. Neuvotteluratkaisun tuloksena 37 henkilöä irtisanottiin tuotannollisten ja taloudellisten syiden sekä toimintojen uudelleen järjestelyiden perusteella.

Lähipiiritapahtumat

Emoyhtiö Terrafame Group Oy:n hallitus on vahvistanut konsernissa noudattavan lähipiiripolitiikan. Terrafame Oy:n keskeisiä lähipiiriyhteisöjä ovat Terrafame Group Oy, Suomen valtio, Galena Private Equity Resources Investment 2 L.P. ja Galena Galena Private Equity Resources Investment 3 L.P. -rahastot sekä Trafigura Ventures V B.V. Lisäksi lähipiiriin kuuluvat konserniyhtiöiden hallitusten jäsenet, toimitusjohtajat, johtoryhmän jäsenet ja Terrafame Oy:n kaupallisista sopimuksista vastuulliset henkilöt sekä tässä tarkoitettujen henkilöiden läheiset perheenjäsenet sekä yhteisöt, joissa heillä tai heidän läheisillä perheenjäsenillään on määräysvalta.

Tilikaudella 2017 yhtiöllä oli Suomen valtion antama 68,0 miljoonan euron vastatakaus ympäristölupien mukaisten vakuuksien järjestelyyn sekä Terrafame Group Oy:n antama samaan järjestelyyn liittyvä 17,0 miljoonan euron vierasvelkapantti. Emoyhtiöltä on ostettu lakiasiain- ja muita hallintopalveluita.

Nikkeli-kobolttisulfidin ja sinkkisulfidin myyntiä Trafigura Ventures V B.V. -yhtiölle on tilikaudella ollut 158,8 miljoonan euron arvosta.

Toimintakertomuksen rahoitusjärjestelyt osiosta käy ilmi lähipiiriyhtiöiden Terrafame Group Oy:n, Trafigura Venrutes V B.V.:n ja Galena -rahastojen kanssa toteutetut rahoitusjärjestelyt.

Kaikki liiketoimet Terrafame Oy:n ja sen lähipiiriin kuuluvien tahojen välillä ovat tapahtuneet markkinaehtoisesti.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Terrafame Oy:llä on yksi osakelaji. Vuoden 2017 lopussa yhtiöllä oli 3 281 498 osaketta, osakepääomaa 2,0 miljoona euroa ja omaa pääomaa 295,6 miljoonaa euroa. Terrafame Oy on Terrafame Group Oy:n 77,3-prosenttisesti omistama tytäryhtiö. Vähemmistöomistajia olivat Trafigura-konserniin kuuluvat Galena Private Equity Resources Investment 2 L.P. ja Galena Private Equity Resources Investment 3 L.P.
-rahastot yhteensä 22,6 prosentin osuudella sekä Sampo Oyj 0,1 prosentin osuudella.

Hallinnointi

Terrafame Oy:n hallinnosta ja toiminnasta vastaavat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Listaamattomana yhtiönä Terrafame noudattaa soveltuvin osin Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Yhtiö myös julkaisee osana vuoden 2017 vuosikertomustaan selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään.

Terrafamen hallitusta laajennettiin kertomusvuonna tehtyjen omistusjärjestelyiden pohjalta. Hallituksen puheenjohtajana toimi edelleen Lauri Ratia. Aiemmin nimettyinä hallituksen jäseninä jatkoivat Esa Lager ja Tuomo Mäkelä ja uusina jäseninä hallitukseen nimettiin helmikuussa 2017 Emmanuel Henry ja Jesus Fernandez sekä Matti Hietanen, joka toimii myös hallituksen varapuheenjohtajana. Toimitusjohtajana jatkoi Joni Lukkaroinen.

Terrafame Oy:n tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Antti Kääriäinen.

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

Terrafamen tilikausi päättyi 31.12.2017. Tammikuussa 2018 Kuusilammen louhoksen eteläpää saatiin tyhjennettyä vedestä ja louhos on siten kokonaisuudessaan käytettävissä kaivostoimintaan. Tämä tuo jatkossa enemmän vaihtoehtoja louhinnan suunnitteluun ja parantaa näin louhinnan kustannustehokkuutta.

Arvio tulevasta kehityksestä

Terrafame jatkaa tuotannon ylösajoa ja parantaa kannattavuutta edelleen. Vuoden 2018 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana aloitetaan akkukemikaalitehtaan luvitusprosessi ja valmistaudutaan tekemään tehtaasta investointipäätös. Lisäksi yhtiö tutkii harvinaisten maametallien ja uraanin talteenottoa laboratoriomittakaavassa.

Terrafamen oman henkilöstön tapaturmataajuustavoite vuonna 2018 on alle 2,5, kun tavoitteella tarkoitetaan poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrää miljoonaa työtuntia kohti. Myös kaivos- ja tehdasalueella työskentelevien kumppaniyritysten työntekijöiden työturvallisuutta kehitetään samoilla kriteereillä ja keinoilla kuin Terrafamen oman henkilöstön työturvallisuutta.

Heinäkuussa 2016 päivitetyn JORC-koodin mukaisen mineraalivaranto- ja malmivara-arvion mukaan runsaat mineraalivarannot antavat edellytykset useiden vuosikymmenten kaivostoimintaan ja metallituotteiden ja niiden jatkojalosteiden tuottamiseen. Malmivarojen laskennassa on käytetty vain todettuja ja todennäköisiä mineraalivarantoja. Teknis-taloudelliset parametrit on saatu kaivoksen historiatiedoista, Terrafamen louhintasuunnitelmista sekä tarkennetuista kustannusparametreista. Todetut, todennäköiset ja mahdolliset mineraalivarannot ovat 1 458 miljoonaa tonnia.

Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä

Terrafame Oy:n tilikauden 2017 tulos osoittaa tappiota 9 601 100,61 euroa. Terrafame Oy:n jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2017 oli 293 643 414,33 euroa. Hallitus ehdottaa, että tappio siirretään tappio- ja voittovaratilille, ja että osinkoa ei jaeta.

x