Kestävän kehityksen avainluvut

TALOUS   2016 2017
Nikkelin tuotanto (t) 9 554 20 864
Sinkin tuotanto (t) 22 575 47 205
Liikevaihto (1 000 €) 101 042 220 024
Liikevoitto/-tappio (1 000 €) -134 533 -6 219
Sijoitetun pääoman tuotto (%) -74,7 1,6
Tuloverot (1 000 €) 0 0
Ympäristöinvestoinnit (M€) 37,2 52,6
Ympäristökäyttökulut (M€) 38,8 31,6
Ympäristövaraukset (M€) 162,1 159,4
Ympäristövakuudet* (M€) 41,3 113,9
Sponsorointi (€) 36 000 35 790
Palkat ja palkkiot (1 000 €) (sis. sivukulut ja ulkop. palkkiot) 34 954 38 286
YMPÄRISTÖ      
Malmi (Mt) 14,2 17,5
Sivukivi (Mt) 18,4 17,6
Prosessikemikaalit yhteensä (1 000 t) 475,0 578,6
Kalkkikivi CaCO3 (1 000 t) 112,1 126,4
Rikkihappo H2SO4, 93 % (1 000 t) 150,2 141,1
Lipeä NaOH. 50 % (1 000 t) 47,9 98,6
Poltettu kalkki CaO (1 000 t) 110,8 129,8
Rikki (1 000 t) 22,2 46,2
Liitu (1 000 t) 6,3 0,5
Räjähdeaine (1 000 t) 11 13,8
Vetyperoksidi, 50 % (1 000 t) 3,7 6,0
Rikkidioksidi (1 000 t) 0 0,6
Muut (1 000 t) 10,8 15,7
Kokonaisenergiankulutus (TJ) 1 757,8 2 140,7
Sähkö (TJ) 1 133,9 1 379,3
Kevyt polttoöljy (TJ) 494,7 629,9
Raskas polttoöljy (TJ) 129,2 137,4
Kokonaisvedenkulutus (Mm3) 3,4 4,6
Kolmisoppi (Mm3) 0,9 1,8
Talousvesi (Mm3) 0,02 0,02
Kierrätetty vesi (Mm3) 2,6 2,7
Kierrätysaste (%) 71,0 58,4
Pintavesiin johdettu vesimäärä (Mm3) 9,6 5,3
Nikkelikuormitus (kg/a) 295,7 159,6
Sinkkikuormitus (kg/a) 396,4 208,4
Kuparikuormitus (kg/a) 16,1 6,1
Mangaanikuormitus (t/a) 4,1 3,2
Sulfaattikuormitus (t/a) 17 547 10 468
Natriumkuormitus (t/a) 3 703 2 150
Yhdyskuntajätteet (t) 2 778 3 299
Vaaralliset jätteet (t) 275 208
Jätteistä hyötykäytetty materiaalina tai energiana (%) 77,0 90,0
Prossessiperäiset jätteet (1 000 t) 18 952 18 137
Kipsisakka (1 000 t) 522,6 370,6
Esineutraloinnin sakka (1 000 t) 37,3 134,2
Sivukivi (1 000 t) 18 392 17 632
Prosessiperäisistä jätteistä hyötykäytetty (%) 97 80
Hiilidioksidipäästöt (CO2) (tCO2e) 283 167 333 695
Suorat CO2-päästöt, Scope 1 (tCO2e) 110 651 127 594
Epäsuorat CO2-päästöt liittyen ostetun sähkön tuotantoon, Scope 2 (tCO2e) 85 593 104 211
Muut epäsuorat CO2-päästöt, Scope 3 (tCO2e) 86 923 101 889
CO2-päästöjen lähteet      
Kalkki (%) 21 20
Sähkö (%) 30 31
Kevyt polttoöljy (%) 14 15
Propaani (%) 0 0
Poltettu kalkki (%) 31 31
Raskas polttoöljy (%) 3 3
Liitu (%) 1 0
Vuoden aikana käyttöön otettu maa-ala (ha) 100 153
Toimialueiden määrä, joilla sulkemissuunnitelma (%) 100 100
Naapureiden ympäristöhavainnot (kpl) 19 35
HENKILÖSTÖ      
Henkilöstön määrä kauden lopussa (kpl) 645 650
Henkilöstön keski-ikä (vuotta) 40,3 40,5
Vakituisen henkilöstön osuus (%) 97,5 97,0
Henkilöstöstä naisia (%) 9,6 8,4
Henkilöstöstä kainuulaisia (%) 84,0 84,0
Työntekijöiden koulutuspäivät (pvä/hlö) 2 3
Työntekijöiden vaihtuvuus (hlö) 48 40
Sukupuolten palkkasuhde samoista töistä  1:1 1:1
TYÖTERVEYS JA -TURVALLISUUS     
Tapaturmien määrä, LTI (kpl) 9 4
Tapaturmataajuus, LTIFR (kpl/milj. työtuntia) 8,4 3,5
Tapaturmien määrä, TRI (kpl) 52 31
Tapaturmataajuus, TRIFR (kpl/milj. työtuntia) 47,6 27,2
Tapaturmien vakavuus (pvä/LTI tapaturma) 6,7 13,5
Työperäiset sairaudet (hlö) 0 0
Työtapaturmaisesti kuolleet (hlö) 0 0
Sairauspoissaolot (pvä/hlö) 14,0 14,0
Sairauspoissaolot (%) 5,3 5,5

* Ei sisällä toiminnan aloittamiselle muutoksenhausta huolimatta asetettuja ympäristövakuuksia.
LTI = yli yhden päivän poissaoloon johtaneet tapaturmat, ei sisällä työmatkatapaturmia (Lost Time Injury)
LTIFR = yli yhden päivän poissaoloon johtaneet tapaturmat miljoonaa työtuntia kohti, ei sisällä työmatkatapaturmia (Lost Time Injury Frequency)
TRI = työtapaturmien määrä (Total Recordable Injury)
TRIF = työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohti (Total Recordable Injury Frequency)
x