Vuoden teemana organisaation kehittäminen

Terrafamessa jatkettiin operatiivisen toiminnan ja organisaation kehittämistä. Esimiestyöhön, ammatilliseen osaamiseen sekä työ- ja ympäristöturvallisuuteen panostettiin vahvasti. Nopean kasvuvaiheen jälkeen henkilöstöresursseja myös sopeutettiin vastaamaan paremmin vakiintuvan teollisen toiminnan vaihetta.

Terrafamen henkilöstömäärä vuoden 2017 lopussa oli 650 (2016: 645). Vuoden aikana rekrytoitiin kaikkiaan 165 henkilöä, joista yli puolet oli määräaikaisia kesätyöntekijöitä. Henkilöstövahvuus olikin korkeimmillaan kesäkuukausina, jolloin yhtiö tarjosi kesätöitä 90 harjoittelijalle.

Syys–lokakuussa käytyjen yhteistoimintaneuvotteluiden myötä organisaatiota uudistettiin ja tehostettiin. Tuotannollisten ja taloudellisen syiden sekä toimintojen uudelleen järjestelyiden perusteella päätettiin vähentää 37 henkilöä. Osana muutosturvaa irtisanotuille tarjottiin uudelleensijoittumistukea ja työterveyshuollon palveluita.

Toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa oli 628 henkilöä. Määräaikaiset tehtävät olivat erilaisten vapaiden sijaisuuksia sekä kehitysprojekteihin liittyviä tehtäviä. Vakinaisten lähtövaihtuvuus laski 6,2 prosenttiin (2016: 8,1).

Vuoden lopussa henkilöstöstä noin 84 prosenttia asui edellisvuoden tapaan Kainuun kunnissa, useimmat Kajaanissa tai Sotkamossa. Myös miesten ja naisten osuudet henkilöstöstä pysyivät aiemmalla tasolla. Miehiä oli 91 prosenttia ja naisia 9 prosenttia.

Terrafame hyödynsi myös noin 70 liikekumppanin työvoimaa teollisuusalueellaan. Kumppaniyritysten säännöllinen työntekijämäärä oli vuoden lopussa 696. Näiden henkilöstöstä arviolta 60 prosenttia oli Kainuusta.

Henkilöstön kehittäminen monipuolistui

Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämiseen ja esimiesvalmennukseen panostettiin vahvasti. Työssäoppimisen ja lyhyiden päiväkurssien lisäksi käynnistettiin pitkäkestoisia kemiantekniikan, sähkö-automaatiokunnossapidon ja johtamisen koulutuksia. Näissä tutkintokoulutuksissa aloitti lähes 60 henkilöä, ja ne jatkuvat myös vuonna 2018. Esimiestyön kehittämiseksi suunniteltua Frontliner-ohjelmaa jatkettiin ja täydennettiin uusilla sisällöillä.

Syksyllä aloitettiin yhtiön tarpeisiin räätälöity puolitoistavuotinen käynnissäpidon kehitysohjelma, johon osallistuu 60 henkilöä eri toiminnoista. Ohjelmalla tähdätään tuotanto- ja kunnossapito-organisaatioiden johtamisen, suunnittelun ja yhteisten toimintamallien kehittämiseen. Tavoitteena on näin varmistaa kustannustehokas ja laadukas toiminta.

Turvallisuuskoulutuksia järjestettiin koko henkilöstölle viikoittain. Työpaikalla järjestettyjä koulutuksia oli keskimäärin 2,5 päivää työntekijää kohden. Koulutusten painopiste oli työ- ja ympäristöturvallisuudessa. Kaikille alueella työskenteleville järjestettiin myös turvallisuusperehdytystä sekä kemikaali-, suojain- ja ensiapukoulutuksia.

Johtamiskoulutuksia oli keskimäärin 3,6 päivää esimiestä kohden. Lisäksi henkilöstö suoritti tuettuja omaehtoisia tutkinto-opintoja.

Laajat työterveyspalvelut käytössä

Terrafamen tarjoamat työtehtävät ovat hyvin erityyppisiä. Tämä vuoksi myös henkilöstön työkyvystä ja -hyvinvoinnista pyritään huolehtimaan monin eri tavoin. Tässä työssä hyödynnetään laajoja työterveyshuollon palveluita.

Terrafamen teollisuusalueella on työterveyshuollon toimipiste, josta löytyvät työterveyshoitajien ja lääkärin vastaanotot. Työkykyä seurattiin ja altistumisriskejä kartoitettiin edelleen järjestelmällisesti hyvin tuloksin.

Henkilöstön sairauspoissaolot olivat vuonna 2017 keskimäärin 5,5 prosenttia teoreettisesta säännöllisestä työajasta, mikä vastaa kaivosteollisuuden keskimääräistä tasoa. Sairauspoissaolot lähtivät kuitenkin vähenemään syksystä lähtien.

Varhaisen tuen ja korvaavan työn toimintamalleja sovellettiin aktiivisesti. Vuoden aikana käytiin lähes sata työkykykeskustelua sekä työterveyshuollon välityksellä että esimiesten ja heidän alaistensa kesken.

Henkilöstötietojärjestelmän kehitys käyntiin

Terrafamen henkilöstötutkimus tehtiin viimeksi vuonna 2016. Tutkimuksen pohjalta kirjattiin yli 100 kehittämistoimenpidettä, joita vietiin eteenpäin eri puolilla organisaatiota. Tutkimus uusittiin helmikuussa 2018.

Loppuvuodesta aloitettiin henkilöstötietojärjestämäprojekti, joka saadaan päätökseen alkuvuoden 2018 aikana. Järjestelmällä parannetaan henkilöstötietojen ja -prosessien ohjausta ja raportointia.

Palkkiojärjestelmää täydennettiin tuotantopalkkiolla

Vuonna 2017 Terrafamella oli käytössä koko henkilöstöä koskeva turvallisuuspalkkio, jolla palkittiin tapaturmattomista kuukausista. Palkkiojärjestelmää täydennettiin kuukausittaiseen tavoiteasetantaan pohjautuneella tuotantopalkkiolla.

Lisäksi henkilöstöä palkittiin toimintaa ja turvallisuutta parantavista aloitteista sekä hyvistä työsuorituksista.

Terrafamen henkilöstömäärä pysyi vuonna 2017 edellisvuoden tasolla.Terrafamen henkilöstörakenne on tasapainoinen. Henkilöstön keski-ikä on noin 40 vuotta.Noin puolet henkilöstöstä teki kertomusvuonna 12-tuntista työpäivää siten, että neljää työpäivää seurasi kuuden päivän vapaa.

x