Kestävän kehityksen johtajan katsaus

Tuotannon ylösajo eteni turvallisesti

Vuonna 2017 jatkoimme järjestelmällisiä toimia turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi. Terrafamen johtamisjärjestelmä sertifioitiin, ja laajensimme työtä auditoimalla kumppaneitamme. Elokuun lopussa jätimme viranomaiselle yhtiön koko toimintaa koskevan, uuden ympäristölupahakemuksen.

Työturvallisuuskulttuurin kehittäminen edellyttää pitkäjänteistä työtä. Aloitimme Terrafamessa tämän työn heti yhtiön toiminnan alussa syksyllä 2015 ja jo vuoden 2016 aikana oli nähtävissä selviä merkkejä turvallisuuskulttuurin paranemisesta. Vuoden 2017 aikana hioimme edelleen turvallisuuteen liittyviä käytäntöjä ja panostimme entistä enemmän ennakoivaan turvallisuustyöhön. Olen erityisen iloinen siitä, että myönteinen kehitys on tänä aikana ollut jopa ennakoitua nopeampaa.

Vuonna 2017 Terrafamen omalle henkilöstölle tapahtui 4 poissaoloon johtanutta tapaturmaa, joista muodostui koko vuoden tapaturmataajuudeksi (LTIFR) 3,5 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden (2016: 8,4). Tapaturmataajuustavoitteeksi oli asetettu alle 5,0, joten tavoite saavutettiin kirkkaasti. Lisäksi Terrafamen teollisuusalueella toimivien kumppaniyritysten tapaturmataajuus laski 11,7:ään (2016: 19,4).

Sekä Terrafamen että kumppaniyritysten tapaturmataajuuden merkittävä alentuminen osoittaa, että turvallisuustyö on tuottanut tulosta. Vuoden aikana ei tapahtunut yhtään vakavaa tapaturmaa, joka olisi liittynyt työkaluihin, koneisiin tai laitteisiin. Pisin poissaoloon johtanut tapaturma johtui liukastumisesta.

Johtamisjärjestelmä sertifioitiin ja kumppaniyrityksiä auditoitiin

Terrafamen johtamisjärjestelmän rakentaminen eteni jo edellisen vuoden lopulla ulkoiseen auditointiin, ja helmikuussa 2017 yhtiö sai sertifikaatit laadun, ympäristön sekä työterveyden ja -turvallisuuden hallinnasta. Johtamisjärjestelmän sertifiointi kertoo siitä, että henkilöstömme työskentely on järjestelmällistä läpi organisaation.

Vuoden 2017 aikana johtamisjärjestelmän ylläpidon ja kehittämisen painopiste oli auditoinneissa. Veimme vuoden aikana läpi useita sopimuskumppaneiden auditointeja, joissa painopiste oli turvallisuudessa ja toimintakulttuurissa. Järjestimme lisäksi vuoden aikana kolme urakoitsijatapaamista, joissa käytiin läpi alueellamme toimivien kumppaniyritysten käytäntöjä ja kehitettiin yhteistyössä alueen turvallisuutta.

Vuoden lopulla käynnistimme kaivosvastuujärjestelmään liittyvät itsearvioinnit. Tavoitteenamme on viedä itsearvioinnit loppuun vuonna 2018 ja lähteä kehittämään toimintaa itsearvioinnin tulosten perusteella.

Vesienhallinnasta osa normaalia toimintaa

Terrafamen aloittaessa toimintansa kaivosalueen vesivarastot olivat täynnä ja merkittävimmät ympäristöriskit liittyivät vesienhallintaan. Vuoden 2016 aikana saimme pienennettyä vesivarastoja huomattavasti, mikä tarkoitti myös riskitason alentumista.

Vuoden 2017 aikana varastoidun veden määrä saatiin pudotettua 1–3 miljoonan kuution tavoitetasolle. Vesienhallinnasta onkin tullut vuoden aikana osa kaivoksemme normaalia toimintaa. Luonnollisesti seuraamme varastoidun veden määrää edelleen tarkkaan ja samalla ylläpidämme varautumista poikkeuksellisiin sääolosuhteisiin. 

Vuoden 2017 aikana Terrafamen alueelta johdettiin puhdistettuja vesiä yhteensä 5,3 miljoonaa kuutiota. Sulfaattikuormitus oli 10 468 tonnia, mikä oli selvästi alle ympäristöluvan salliman määrän. Puhdistetun veden metallipitoisuudet olivat joitakin yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta selvästi alle ympäristöluvan raja-arvojen.

Uusi ympäristölupahakemus jätettiin elokuussa

Korkein hallinto-oikeus antoi Terrafamen ympäristölupia koskevan päätöksen 9.5.2017. Siinä edellytettiin, että yhtiö hakee Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta koko toiminnalleen uutta ympäristölupaa vuoden 2017 elokuun loppuun mennessä.

Uutta lupaprosessia oli edellytetty jo Vaasan hallinto-oikeuden päätöksessä huhtikuussa 2016. Tästä johtuen olimme käynnistäneet jo syksyllä 2016 kaksi ympäristövaikutusten arviointia eli YVA-menettelyä. Vesienhallinnan YVA-selostuksen jätimme yhteysviranomaisena toimivalle Kainuun ELY-keskukselle huhtikuussa sekä kaivostoiminnan jatkamista ja kehittämistä koskevan YVA-selostuksen elokuussa 2017. Kainuun ELY-keskus antoi lausuntonsa vesienhallinnan YVA-selostuksesta heinäkuussa ja kaivostoiminnan jatkamista sekä kehittämistä koskevasta YVA-selostuksesta joulukuussa 2017. Yhteysviranomaisen lausunnot ovat osa ympäristölupahakemustamme.

Jätimme koko toimintaamme koskevan ympäristölupahakemuksen Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon korkeimman hallinto-oikeuden edellyttämässä aikataulussa elokuun 2017 lopussa. Ympäristölupapäätöstä odotamme vuoden 2019 alkupuolella. Nykyiset lupamme ovat voimassa, kunnes uusi ympäristölupa on täytäntöönpanokelpoinen.

 


Veli-Matti Hilla
kestävän kehityksen johtaja
Terrafame Oy

x