Uusi ympäristölupahakemus vireille aikataulussa

Vuoden suurimpia töitä lupaprosessiasioissa oli Terrafamen koko toimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen valmistelu. Tämän taustatyönä vietiin loppuun myös vesienhallinnan ja kaivostoiminnan ympäristövaikutusten arviointimenettelyt. Syksyllä jätettiin valtioneuvostolle uraanin talteenottoa koskeva lupahakemus.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi 9.5.2017 ratkaisut Terrafamen kaikista keskeisistä lupapäätöksistä. Näitä päätöksiä olivat koko kaivostoimintaa (mukaan luettuna uraanin talteenotto) koskeva, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston (PSAVI) myöntämä ympäristö- ja vesitalouslupa (Nro 36/2014/1), vanhoille reiteille johdettavia vesipäästöjä koskeva ympäristölupa (PSAVIn päätös Nro 52/2013/1) sekä Nuasjärven purkuputken ympäristölupa (PSAVIn päätös Nro 43/2015/1).

KHO piti voimassa Vaasan hallinto-oikeuden (VHO) 28.4.2016 antaman ratkaisun, jonka mukaan Terrafamen oli haettava koko toiminnalleen uutta ympäristölupaa 31.8.2017 mennessä.

Uutta lupaprosessia valmisteltiin kahdella YVA-menettelyllä

Tulevia luvitusprosesseja ajatellen Terrafame oli käynnistänyt jo syksyllä 2016 kaksi ympäristövaikutusten arviointimenettelyä eli YVA-menettelyä. Vesienhallinnan YVA-selostus jätettiin yhteysviranomaisena toimivalle Kainuun ELY-keskukselle huhtikuussa 2017 ja kaivostoiminnan jatkamista sekä kehittämistä koskeva YVA-selostus elokuussa 2017.

Kainuun ELY-keskus antoi lausuntonsa vesienhallinnan YVA-selostuksesta heinäkuussa ja kaivostoiminnan jatkamista sekä kehittämistä koskevasta YVA-selostuksesta joulukuussa 2017.

Koko toimintaa koskeva ympäristölupahakemus jätettiin elokuussa

Koko toimintaa koskeva ympäristölupahakemus jätettiin Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon korkeimman hallinto-oikeuden edellyttämässä aikataulussa eli elokuun 2017 lopussa.

Elokuussa jätetyllä hakemuksella haetaan uutta ympäristö- ja vesitalouslupaa Terrafamen monimetallikaivokselle ja metallien talteenottoprosesseille kaikkine apuprosesseineen. Hakemus kattaa nykyisen toiminnan ja sisältää uusia rakennettavia liuotus-, sivukivi- ja jätealueita sekä osittaisen tuotantokapasiteetin noston louhintamäärien ja metallituotannon osalta.

Lupahakemuksessa esitettiin puhdistetun veden purkuputkelle sulfaatin vuosikiintiöksi 20 000 tonnia vuodessa (tällä hetkellä 15 000 t/v). Terrafame haluaa näin varmistaa alueensa turvallisen vesienkäsittelyn myös runsassateisina vuosina. Normaalisateisina vuosina yhtiön sulfaattipäästöt ovat alle puolet haetusta kiintiöstä kuten vuoden 2017 kuormitustilastot osoittavat. Metallien luparajaehdotukset noudattavat nykyisiä lupia.

Ympäristölupapäätöstä odotetaan vuoden 2019 alkupuolella. Terrafamen nykyiset, KHO:n vahvistamat ympäristöluvat pysyvät voimassa, kunnes uusi ympäristölupa on täytäntöönpanokelpoinen ja lainvoimainen.

Muissa lupa-asioissa edistymistä

Koko toimintaa koskevan ympäristölupaprosessin lisäksi Terrafamella oli vireillä myös erillisiä lupa-asioita Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa. PSAVI myönsi tammikuussa ympäristöluvan uudelle keskusvedenpuhdistamolle sekä syyskuussa sivukivialueen KL2 rakentamiselle. PSAVI antoi myös lupapäätöksen eri puolilla kaivosaluetta olevien, aiemmin syntyneiden vesienkäsittelysakkojen loppusijoittamisesta ja katsoi, että niin sanotut geotuubit sakkoineen voidaan loppusijoittaa paikalleen tiiviillä rakenteella peittämällä. Päätös oli kuitenkin osittain hylkäävä, joten sakkojen loppusijoittaminen edellyttää jatkosuunnittelua ja uutta lupaprosessia.

Terrafamella on vireillä PSAVI:ssa myös ympäristölupahakemus kolmannelle rikkivetylaitokselle sekä korvausasioita, jotka liittyvät voimassa oleviin lupapäätöksiin. Näistä odotetaan päätöksiä vuoden 2018 aikana.

Lokakuun lopussa Terrafame jätti valtioneuvostolle hakemuksen uraanin talteenotosta. Yhtiön tehdasalueella on lähes valmis uraanin talteenotolaitos, jolla on voimassa oleva ympäristölupa sekä TUKESin myöntämä kemikaalilupa. Uraanin talteenotto sisältyy myös uuteen, koko toimintaa koskevaan ympäristölupahakemukseen.

x