Terrafamella huomattava vaikutus Kainuun ja Suomen talouteen

Terrafamen aluetalousvaikutuksia käsittelevä selvitys julkaistiin vuonna 2016. Selvityksessä tarkasteltiin yhtiön suoria taloudellisia vaikutuksia sekä tuotannon ja kulutuksen kerrannaisvaikutuksia Kainuussa ja muualla Suomessa.

Konsulttiyhtiö Ramboll Finland teki syksyllä 2016 selvityksen Terrafamen vaikutuksista aluetalouteen. Johtopäätösten mukaan Terrafamen monimetallikaivoksen ja metallien jalostuslaitoksen merkitys Kainuun elinvoimaisuudelle on erittäin suuri. Vaikutukset työllisyyteen ja talouteen ulottuvat laajasti myös muualle Suomeen ja eri toimialoille.

Selvityksessä arvioitiin Terrafamen toiminnan vuosittaisia vaikutuksia vuosina 2019–2023 yhtiön toimiessa strategiansa mukaisesti täydellä kapasiteetilla. Vaikutuksia verrattiin tilanteeseen, jossa Terrafamen kaivosta ja metallitehdasta ei olisi.

Arvio ei sisältänyt mahdollista akkukemikaalitehtaan investointia, jonka talous- ja työllisyysvaikutukset olisivat mittavat. Akkukemikaalitehtaan investoinnin rahoituksen yhtiö varmisti vuoden 2017 aikana. Selvitys ei myöskään sisältänyt uraanin talteenottolaitoksen käynnistämistä, mikä toisi oman lisänsä alueen talouteen, työllisyyteen ja osaamisen kehittymiseen.

Merkittävä lisäys Kainuun ja Suomen kokonaistuotokseen

Selvityksen mukaan Terrafamen kaivoksen ja metallitehtaan yhteenlaskettu tuotannon arvo (kokonaistuotos) kerrannaisvaikutuksineen nousee noin 1,1 miljardiin euroon vuodessa.

Kainuun kokonaistuotokseen vaikutus on kerrannaisvaikutuksineen noin 600 miljoonaa euroa vuodessa. Tämä on noin 16,7 % koko Kainuun kokonaistuotoksesta verrattuna vuoden 2013 tasoon. Muun Suomen kokonaistuotokseen Terrafamen arvioitiin tuottavan noin 510 miljoonan euron vaikutuksen.

Tuotannon kerrannaisvaikutukset Kainuussa ovat arvion mukaan 77 miljoonaa euroa ja muualla Suomessa 415 miljoonaa euroa. Kulutuksen kerrannaisvaikutukset ovat Kainuussa 43 miljoonaa euroa ja muualla Suomessa noin 93 miljoonaa euroa.

Lähes 11 prosenttia Kainuun bruttokansantuotteesta

Terrafamen kaivoksella ja metallitehtaalla on erittäin merkittävä vaikutus Kainuun ja koko Suomen BKT:een. Vaikutus Suomen BKT:een nousee noin 430 miljoonaan euroon. Tästä 225 miljoonaa euroa syntyy Kainuussa, mikä vastaa suuruudeltaan 10,9 % Kainuun BKT:sta verrattuna vuoden 2013 tasoon. Muualla Suomessa syntyy noin 210 miljoonaa euroa. Yhteensä tämä vastaa 0,2 % Suomen BKT:sta verrattuna vuoden 2015 tasoon.

Noin 4 300 henkilötyövuotta työpaikkoja

Terrafamen toiminta synnyttää Kainuun ja koko Suomen kannalta huomattavia työllisyysvaikutuksia. Strategian mukaisessa tuotantotilanteessa Terrafamen kaivos ja metallitehdas työllistävät selvityksen mukaan Kainuussa kerrannaisvaikutuksineen noin 1 500 henkilöä. Muualla Suomessa työllisyysvaikutukset ovat koko hankintaketju huomioiden noin 2 800 henkilötyövuotta. Yhteensä Terrafamen strategian mukainen toiminta synnyttäisi siten yli 4 300 henkilötyövuotta työpaikkoja.

Lähes 140 miljoonaa euroa erilaisia verotuloja

Terrafamen strategian mukainen toiminta tuottaa selvityksen mukaan vuosittain yhteensä lähes 140 miljoonan euroa kiinteistö-, yhteisö-, kunnallis-, arvonlisä-, tuote- ja tuotantoverotuloja.

Kainuussa kunnallisveroja kertyy vuosittain noin 11 miljoonaa euroa. Muualla Suomessa kunnallisveroja kertyy yhteensä noin 16 miljoonaa euroa. Arvonlisäveroja kertyy puolestaan noin 91 miljoonaa euroa. Tuote- ja tuotantoveroja syntyy kerrannaisvaikutuksineen Kainuussa noin 11 miljoonaa euroa. Tuote- ja tuotantoverot muualla Suomessa ovat noin 8 miljoonaa euroa.

Kainuun vienti yli kolminkertaistuu

Selvityksessä oletuksena on käytetty vuoden 2016 mukaista tilannetta, jossa Terrafamen tuottamasta nikkelistä 75 % ja sinkistä 100 % menee vientiin. Syksyn 2016 hintaennusteilla Terrafamen viennin arvoksi arvioitiin noin 380 miljoonaa euroa vuodessa. Tämän myötä Kainuun vienti ulkomaille kasvaisi noin 475 miljoonaan euroon. Kaivostoiminnan jatkuminen syksyn 2016 suunnitelmien mukaisesti nostaisi Kainuun vientiä siten noin 230 %.

Kaivostoiminnan jatkuessa strategian mukaisesti viennin arvo Kainuusta muualle Suomeen on lisäksi noin 90 miljoonaa euroa vuodessa. Se koostuu nikkelin, kuparin ja koboltin myynnistä osittain kotimaiseen jatkojalostukseen.

Selvityksen mukaan Terrafamelta vientiin menevä euro synnyttää kokonaistuotosta Suomessa 2,88 euroa – euron tuonti Terrafamelle synnyttää vientiä 7,62 euroa.

x