Teollisuusalueen turvallisuus yhä paremmalla tasolla

Työturvallisuudessa ja -hygieniassa tehtiin edelleen paljon töitä ja saavutettiin vuoden aikana erinomaisia tuloksia. Terrafamen teollisuuspalokunta puolestaan ryhtyi Kainuun pelastuslaitoksen sopimuspalokunnaksi, minkä ansiosta saatiin nostettua myös lähiseudun pelastuspalveluiden tasoa.

Vuosi 2017 sujui työturvallisuuden näkökulmasta hyvin. Terrafamen oma tapaturmataajuus (LTIFR) eli poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohden putosi edellisvuoden 8,4:sta 3,5:een, mikä oli parempi kuin tavoitteeksi asetettu alle 5,0. Kumppaniyritysten tapaturmataajuus oli 11,7.

Vuoden aikana Terrafamen työntekijöille sattui 4 poissaoloon johtanutta tapaturmaa sekä 22 lievempää nollatapaturmaa, joista ei aiheutunut sairaspoissaoloja. Poissaoloon johtaneista tapaturmista aiheutui sairaspoissaoloa yhteensä 54 päivää eli 13,5 työpäivää tapaturmaa kohti. Keskiarvoa kohotti yksi talviolosuhteista johtunut liukastuminen, josta aiheutui 41 päivän sairaspoissaolo. Muista poissaoloon johtaneista tapaturmista aiheutui 1–4 päivän poissaolot.

Yleisimpiä tapaturmia olivat asennustöissä syntyneet käsien ja sormien ruhjevammat, liukastumisesta aiheutuneet alaraajavammat sekä pienehköt, roskasta aiheutuneet silmävammat.

Laaja keinovalikoima työturvallisuuden tukena

Vuosina 2016–2017 tapahtunut nopea tapaturmataajuuden lasku on saatu aikaan lisäämällä tietoisuutta työturvallisuudesta. Tämä on tarkoittanut tapaturmien, poikkeamien ja läheltä piti -tilanteiden analysointia ja niiden perusteella sovittujen toimenpiteiden viemistä käytäntöön.

Työntekijöille järjestetään myös turvavartteja, joihin valmisteltujen materiaalien avulla pyritään ehkäisemään tapaturmia. Toteutuneista tapaturmista laaditaan otetaan opiksi -materiaaleja, joita jaetaan muillekin alueella toimiville yrityksille. Aineistojen lukumäärä nousi vuoden aikana kahdesta 20:een. 

Vuoden 2017 aikana tehtiin 205 osastovetoista turvallisuuskierrosta. Turvallisuuskierroskäytäntöä muutettiin vuoden loppupuolella siten, että erilliset johdon ja osastojen turvakierrokset yhdistettiin. Johdon edustajat osallistuvat viikoittain jonkin osaston turvakierrokselle. Kaikkiaan johto osallistui turvakierroksille vuoden aikana 78 kertaa.
 


 

Turvallisuuskoulutuksen määrä lisääntyi

Vuonna 2016 aloitettua, ulkopuolisen tahon järjestämää esimiesten turvallisuusjohtamiskoulutusta jatkettiin vuonna 2017. Terrafame puolestaan järjestää sekä omalle henkilöstölle että yhteistyökumppaneille pakolliset turvallisuuskoulutukset, joihin kuuluvat turvainfo sekä työturvallisuuskortti-, hätäensiapu- ja tulityökorttikoulutus. Teollisuuspalokunnan esittely ja ensisammuttimen käytön opetus sekä alueen kemikaaliturvallisuuskoulutus ovat osa Terrafamen turvallisuusperehdytystä. Lisäksi järjestetään mm. kemikaalikoulutusta.

Vuoden 2017 aikana annettiin Terrafamen turvallisuuskoulutusta omalle henkilöstölle yhteensä 7 013 tuntia eli 1,27 koulutuspäivää työntekijää kohti. Yhteistyökumppaneiden henkilöstölle annettiin turvallisuuskoulutusta 2 970 tuntia, ja koulutettavia yhteistyökumppaneiden työntekijöitä oli 2 335.

Työhygieniaan yhä enemmän painoa

Terrafamen työterveyshuolto on järjestetty työterveyden toimintasuunnitelman mukaisesti, ja työhöntulo- ja seurantatarkastukset tehdään koko henkilöstölle. Työterveyshuolto tekee myös työpaikkakäyntejä työkohteissa, ja Työterveyslaitos huolehtii työhygieenisistä mittauksista vuosittain eri prosessivaiheissa. Lisäksi työterveyshuolto toteuttaa biomonitoroinnin, jossa seurataan säännöllisesti työntekijöiden metallialtistusta. Biomonitorointi on painotettu nikkeliseurantaan, mutta muitakin metalleja tutkitaan otannalla. Myös kuluneen vuoden tulosten perusteella voidaan sanoa, ettei Terrafamen henkilöstön altistus poikkea suomalaisen väestön tavanomaisesta tasosta. Työntekijöiden terveyden seurantaa ja mittaamista koskevien yhteenvetotietojen pohjalta Terrafamella ei myöskään ole havaittu työperäisiä ammattisairauksia.

Terrafame edellyttää alueellaan toimivilta yhteistyökumppaneilta työterveyshuollon ja suurelta osalta biomonitoroinnin järjestämistä. Vuoden 2017 aikana lisättiin yhteiskumppaneille annettavaa työhygienian opastusta ja valvontaa.

Prosessiturvallisuudessa vuosi sujui hyvin

Joulukuussa 2016 sattuneen rikkivetykehittimen tulipalon juurisyyt analysoitiin ja rikkivetykehittimiin tehtiin muutoksia. Tulipalosta saadut kokemukset vaikuttivat rakenteilla olevan uuden rikkivetykehittimen teknisiin ratkaisuihin sekä palontorjuntaratkaisujen valintoihin.

Vuoden 2017 aikana Terrafamessa otettiin käyttöön sähköinen muutoksenhallintatyökalu, joka on prosessiturvallisuuden kannalta keskeinen työkalu. Työkalua käytetään prosessien ja laitteiden muutoksissa, ja se auttaa tunnistamaan työturvallisuus-, ympäristö- ja prosessiriskit sekä niihin liittyvät lakisääteiset velvoitteet jo esisuunnitteluvaiheessa.

Palo- ja pelastusvalmiudessa isoja kehitysaskelia

Vuoden alusta alkaen Terrafamen teollisuuspalokunta on toiminut Kainuun pelastuslaitoksen sopimuspalokuntana, minkä ansiosta pelastuspalveluiden taso teollisuusalueen ympärillä olevalla haja-asutusalueella on noussut. Teollisuuspalokunta palvelee Kainuun pelastuslaitoksen alaisena yksikkönä noin 10 kilometrin säteellä tehdasalueelta.

Kesällä Terrafamen teollisuuspalokunta järjesti yhdessä Kainuun pelastuslaitoksen kanssa kaivosalueella pelastusharjoituksen, jonka aiheena oli loukkaantuneen henkilön evakuoiminen isosta kaivosajoneuvosta. Syksyllä Kainuun pelastuslaitos ja Terrafamen teollisuuspalokunta pitivät säännönmukaiset savusukellusharjoitukset.

Vuoden 2017 aikana Terrafame päivitti myös Seveso III -direktiivin mukaista turvallisuusselvitystä, jossa on käsitelty merkittävät suuronnettomuusriskit ja niiden vaikutusalueet. Selvityksen pohjalta valmisteltiin myös turvallisuustiedotetta lähialueelle.

Terrafame jatkoi eurooppalaisten nikkelituottajien edustamista

Tuoteturvallisuudessa jatkettiin edellisvuosien tapaan nikkeli- ja sinkkisulfidien REACH-asiakirjojen päivitystä alan kansainvälisten järjestöjen kanssa. Tuotekehitystä varten Terrafame haki koetuotelupia Europan unionin kemikaalivirastolta (ECHA), joista merkittävin oli kuparisulfidin koetuotelupa. Lisäksi Terrafame osallistui Nickel Instituten säännöllisiin kokouksiin ja toimii edelleen nikkelisulfidin päärekisteröijänä ECHAn suuntaan.
 

Terrafamen tapaturmaturmataajuus eli poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti vuosina 2017 ja 2016.

x