Terrafame on sitoutunut vastuullisuuteen myös veroasioissa

Terrafame Group -konserni julkaisee tietoja verotuksellisesta asemastaan vuonna 2017. Raportointi perustuu valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston 1.10.2014 antamaan ohjeistukseen verojen raportoinnista.

Terrafame Group Oy on työ- ja elinkeinoministeriön omistajaohjauksessa toimiva Suomen valtion erityistehtäväyhtiö. Terrafame Group -konserniin kuului tilikauden päättyessä Terrafame Oy, josta emoyhtiö omisti 77.3 %.

Terrafame Oy merkittiin kaupparekisteriin 5.6.2015 nimellä Terrafame Mining Oy. Yhtiön nimi muutettiin Terrafame Oy:ksi elokuussa 2015. Terrafame aloitti varsinaisen toimintansa 15.8.2015 hankittuaan omistukseensa Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesän liiketoiminnan sekä siihen liittyvän käyttö- ja vaihto-omaisuuden. Tilikausi 1.1.–31.12.2017 on yhtiön kolmas tilikausi ja toinen kokonainen toimintavuosi.

Tämä raportti sisältää selvityksen konsernin veroasioiden hallinnoinnista sekä erittelyn Suomeen maksettavista veroista. Terrafame Group -konserni toimii vain Suomessa, eikä se siten maksa veroja ulkomaille.

Terrafame Group -konsernilla on merkittävä yhteiskunnallinen tehtävä ja alueellinen rooli erityisesti Kainuun seudulla. Kaivoksen ja metallitehtaan ylösajo on vaatinut paljon rekrytointeja. Terrafame Oy:n henkilöstömäärä kasvoi vuoden 2016 lopun 645 henkilöstä vuoden 2017 loppuun mennessä 650 henkilöön.

Oman henkilöstön lisäksi kaivoksella työskenteli vuoden 2017 lopussa päätoimisesti 696 henkilöä noin 70 kumppaniyrityksen palveluksessa. Terrafame Group Oy työllisti 31.12.2017 suoraan 5 henkilöä.

Strategia ja toimintaperiaatteet veroasioiden hoidossa

Terrafame Oy:n tavoitteena on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja taloudellisesti kannattava toiminta. Toiminnan kulmakiviä ovatkin turvallisuus, tehokkuus ja sitoutuminen.

Konserniyhtiöt toimivat vastuullisesti myös hallinnoinnin näkökulmasta. Yhtiöt ja niiden henkilökunta ovat sitoutuneet noudattamaan toiminnassaan kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä. Lisäksi yhtiö on sitoutunut yhteiskuntavastuun toteuttamiseen valtion omistajaohjausta koskevien periaatteiden mukaisesti. Terrafame Oy noudattaa myös listaamattomana yhtiönä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (2015) soveltuvin osin.

Terrafame Group -konserni toteuttaa verojen maksu- ja ilmoitusvelvollisuuttaan oikea-aikaisesti ja pyrkii ratkaisemaan merkittävimmät verokysymykset ennakkoon yhteistyössä veroviranomaisten kanssa. Verotukselliset epävarmuustekijät pyritään minimoimaan ja muutoksiin sääntelyssä pyritään vastaamaan ajoissa. Konserni huolehtii veroasioista vastaavan henkilöstönsä ammattitaidon ylläpidosta ja käyttää tarvittaessa parasta mahdollista ulkoista asiantuntemusta täydentämään henkilöstön osaamista.

Veroasioiden organisointi ja johtaminen

Veroasioissa noudatettava vastuunjako on Suomen yhtiölainsäädännön mukainen. Yhtiöiden hallituksissa käsitellään merkittävimmät verotusta koskevat asiat.

Terrafame Group Oy:n toimitusjohtaja sekä Terrafame Oy:n toimitusjohtaja vastaavat yhdessä Terrafame Oy:n talousjohtajan kanssa veroasioiden organisoinnista. Konserni käytti vuonna 2017 veroasioiden hoitoon myös ulkopuolista asiantuntemusta ja pyrki aktiiviseen yhteistyöhön verohallinnon kanssa.

Toimintaa ohjaavat vastuullisuutta korostavat periaatteet. Konserni ei harjoita veroetuihin tähtäävää toiminnan suunnittelua eikä konsernilla ole toimintaa ulkomailla. Olennaisten liiketoimintaratkaisujen veroseuraamukset pyritään kartoittamaan ennakollisesti ja toimimaan taloudellisesti perustellulla tavalla edellyttäen, että toimintatavat ovat verotuksessa hyväksyttäviä.

Käytetyt raportointiperiaatteet

Raportointi perustuu Suomen kirjanpitolain (30.12.1997/1336) mukaan laadittuihin tilinpäätöksiin ja kirjanpitomateriaaleihin. Raportoitavat verot perustuvat tili- ja tositekohtaiseen laskentaan. Verot raportoidaan tuhansissa euroissa.

Raportoinnin ulkopuolelle on jätetty palkkakustannuksiin sisältyvät pakolliset vakuutusmaksut. Nämä palkkoihin suoraan liittyvät vakuutusmaksut on käsitelty suorina palkkakuluina johtuen vakuutusten luonteesta. Konserni ei myöskään raportoi vähäisiä ulkomaan matka- ja koulutuskuluihin sisältyviä arvonlisäveroja.

Erittely Terrafame Oy:n ja Terrafame Group Oy:n maksamista veroista

Kaivostoiminnan ylösajovaiheen johdosta yhtiöille ei ole vielä syntynyt verotettavaa tuloa. Verokulua on syntynyt kuitenkin huomattava määrä toimintaan liittyvien energia- ja polttoaineverojen takia. Lisäksi yhtiöt ovat maksaneet normaalisti omaisuuden hankintaan ja omistamiseen liittyviä veroja.

 

Yleisiä tunnuslukuja 2017 Terrafame Group Oy (FAS) Terrafame Oy (FAS) Konserni yhteensä (IFRS) 
Liikevaihto, t € 458 220 024 220 024
Tulos ennen veroja, t € -3 019 -9 601 -15 005
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana 5 694 699
Yleisiä tunnuslukuja 2016 Terrafame Group Oy (FAS) Terrafame Oy (FAS) Konserni yhteensä (IFRS) 
Liikevaihto, t € 207 101 042 101 042
Tulos ennen veroja, t € -2 451 -124 912 -127 152
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana 3 626 629

Alla olevassa taulukossa on esitetty veroerät yhtiöittäin, ensin vuoden 2017 osalta ja sitten vertailuvuoden 2016 osalta.

2017
Tuhatta euroa Terrafame Group Oy Terrafame Oy Konserni yhteensä 
Maksettavat verot      
Välittömästi maksettavat verot 8 1 146 1 154
   Tuloverot, toiminta tappiollista 0 0 0
   Varainsiirtoverot 0 4 4
   Kiinteistöverot 0 545 545
   Työnantajan
   sairausvakuutusmaksut
5 354 359
   Viranomaismaksut 3 243 246
Välillisesti maksettavat verot 1 5 654 5 655
   Sähköverot, netto 0 1 282 1 282
      Sähköverot 0 2 742 2 742
      Sähköverot, palautus 0 -1 460 - 1 460
   Vakuutusmaksuvero 1 331 332
   Polttoaineverot, netto 0 4 019 4 019
      Polttoaineverot 0 4 653 4 653
      Polttoaineverot, palautus 0 -634 -634
   Jätevero 0 22 22
Kerättävät ja tilitettävät verot -38 -22 557 -22 595
   Ennakonpidätykset 183 7 156 7 339
   Arvonlisäverot, netto -221 -29 713 -29 934
      Arvonlisäverot, myynti 110 47 398 47 508
      Arvonlisäverot, hankinnat -331 -77 111 -77 442
Yhteensä -29 -15 757 -15 786
Veroerien suhde liikevaihtoon -6,32 % -7,16 % -7,17 %
2016
Tuhatta euroa Terrafame Group Oy Terrafame Oy Konserni yhteensä
Maksettavat verot      
Välittömästi maksettavat verot 10 1 419 1 429
   Tuloverot, toiminta tappiollista 0 0 0
   Varainsiirtoverot 0 212 212
   Kiinteistöverot 0 487 487
   Työnantajan sosiaaliturvamaksut 7 545 552
   Viranomaismaksut 3 175 178
Välillisesti maksettavat verot 1 6 611 6 612
   Sähköverot, netto 0 2 906 2 906
      Sähköverot 0 3 273 3 273
      Sähköverot, palautus 0 -367 -367
   Vakuutusmaksuvero 1 390 391
   Polttoaineverot, netto 0 3 267 3 267
      Polttoaineverot 0 3 464 3 464
      Polttoaineverot, palautus 0 -197 -197
   Jätevero 0 48 48
Kerättävät ja tilitettävät verot -210 -51 892 -52 102
   Ennakonpidätykset 158 6 170 6 328
   Arvonlisäverot, netto -368 -58 062 -58 430
      Arvonlisäverot, myynti 61 10 570 10 631
      Arvonlisäverot, hankinnat -429 -68 632 -69 061
Yhteensä -199 -43 862 -44 061
Veroerien suhde liikevaihtoon -96,14 % -43,41 % -43,61 %

 

Konsernilla on 31.12.2017 kirjaamattomia laskennallisia verosaamisia noin 36,3 miljoonaa euroa, jotka muodostuvat arvioista verovuodelta 2017 verotettavasta tuloksesta (-1,1 milj. €), 2016 vahvistetusta tappiosta (20,4 milj.€) ja verovuodelta 2015 vahvistetusta tappiosta (16,9 milj. €).

x